Více času na podstatné

Otázky a odpovědi k velké novele vodního zákona - charakter „výrobkových“ čistíren odpadních vod a postupu jejich realizace (§ 15a)

06.08.2010 07:10

Přes čistírnu odpadních vod ohlášenou postupem podle § 15a vodního zákona lze vypouštět odpadní vody do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu neukončené čistírnou odpadních vod. Způsobem vypouštění odpadních vod podle odstavce 2 písm. d) potom bude v tomto smyslu vypouštění odpadních vod do kanalizace a odstavec 4 se nepoužije. Ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, tímto však není dotčeno. Naopak nelze přes takto umístěnou čistírnu vypouštět odpadní vody do oddílné srážkové kanalizace, jelikož je taková kanalizace určena pouze k odvádění srážkových vod.

Výrobky ohlašované podle § 15a vodního zákona spadají pod ustanovení § 104 odst. 2 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. K jejich ohlášení bude nutný alespoň územní souhlas [§ 96 odst. 2 písm. b)] a lze je provádět svépomocí [§ 160 odst. 3 písm. b) stavebního zákona].

Pokud se ohlašuje vodní dílo podle § 15a odst. 1 vodního zákona, lze pod takové vodní dílo zahrnout i stavby (popř. zařízení) sloužící k přívodu odpadních vod do čistírny a odvodu z čistírny, jelikož tyto slouží výlučně k provozu čistírny a v opačném případě, tzn. že by se jednalo o samostatná vodní díla a tato by musela být povolována samostatně, by význam výrobkového přístupu a s tím související zjednodušení úpravy ztrácel smysl.

Do doby, než vejde v účinnost nařízení vlády podle § 38 odst. 5 vodního zákona, lze rovněž aplikovat výrobkový přístup. Aplikaci zákonných ustanovení ve prospěch oprávněných nelze omezit neexistencí prováděcího předpisu. Do doby nabytí účinnosti předmětných nařízení vlády je možno při ohlašování DČOV vycházet zejména s certifikátu konkrétního ohlašovaného vodního díla (jeho účinnosti) a příslušných stavebních předpisů.

Možnost požadovat přepracování provozního řádu, který je nezbytným podkladem ohlášení ve smyslu § 15a odst. 2 písm. h) vodního zákona lze pouze v případě, že vodoprávní úřad provedení zakáže a nadále bude postupovat  podle § 15 odst. 3 zákona.

Užívání stavby vodního díla ohlášené postupem ve smyslu § 15a vodního zákona nevyžaduje v souladu s § 119 stavebního zákona ani oznámení stavebnímu úřadu ani kolaudační souhlas.

Ohledně kontroly funkčnosti čistírny odpadních vod ohlášené podle § 15a vodního zákona postačí doklad o pravidelné dvouleté revizi ČOV oprávněnou osobou [viz § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona]. Na čistírny odpadních vod ohlášené podle § 15a vodního zákona  nevztahuje § 38 odst. 4 vodního zákona  (viz § 38 odst. 5 ) a nebudou tudíž stanoveny limity znečištění ani povinnost provádět kontrolní rozbory odpadních  vod.

 

V souvislosti s účinností novely vodního zákona č. 150/2010 Sb. a zabezpečením její jednotné a bezproblémové aplikace zřídilo Ministerstvo zemědělství emailovou adresu pro zasílání dotazů k novele. Dotazy zasílejte, prosím, na adresu nvz@mze.cz. Budou průběžně zodpovídány a zveřejňovány.

Zdroj:  MZe