Více času na podstatné

Otázky a odpovědi k velké novele vodního zákona - pojem „srážkových vod“ (§ 5 odst. 3)

06.08.2010 07:13

Zavedením legislativní zkratky „srážkové vody“ do § 5 odst. 3 vodního zákona vzniká rozpor s § 1 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, jelikož srážkovou vodou ve smyslu § 1 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích nejsou míněny pouze srážkové vody ze staveb. V obou případech jedná pouze o legislativní zkratky pro účely konkrétní právního předpisu, nikoliv o obecné definice pojmů, a na rozdíl od pojmu „srážkové vody“ ve vodním zákoně zahrnuje pojem „srážková voda“ zákona o vodovodech a kanalizacích rovněž povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod dopadajících na pozemky (jde tedy o pojem širší). Požadavky podle § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., se vztahují na srážkové vody vymezené vodním zákonem (viz vazba uvedená v § 5 odst. 3 vodního zákona na stavební zákon).

 

V souvislosti s účinností novely vodního zákona č. 150/2010 Sb. a zabezpečením její jednotné a bezproblémové aplikace zřídilo Ministerstvo zemědělství emailovou adresu pro zasílání dotazů k novele. Dotazy zasílejte, prosím, na adresu nvz@mze.cz. Budou průběžně zodpovídány a zveřejňovány.

Zdroj: MZe