Více času na podstatné

Otevřená výzva z Programu švýcarsko-české spolupráce

07.04.2010 06:13

Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životní prostředí vyhlásí 15. dubna (změna termínu vyhrazena) Otevřenou výzvu Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci Priority 2 - Životní prostředí a infrastruktura - Oblasti zaměření 2.1 - Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí. Otevřená výzva pro předkládání individuálních projektů je vyhlášena s alokací 29 mil. CHF (cca. půl miliardy korun). Minimální výše grantu byla stanovena na 1 mil. CHF.

 

 „Aktuální výzva bude zaměřena na dva hlavní cíle. Prvním z nich je zvýšení energetické efektivity a zlepšení kvality ovzduší. V rámci cíle druhého, kde úzce spolupracujeme s Ministerstvem dopravy, budou moci předkladatelé získat podporu v oblasti zlepšování managementu, bezpečnosti a spolehlivosti komunálních i regionálních systémů veřejné dopravy," říká vedoucí oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí Michal Petrus.

Aktuální výzva pro předkládání individuálních projektů je vyhlášena s alokací 29 mil. CHF (cca. 500 000 000 Kč). Minimální výše grantu byla stanovena na 1 mil. CHF.

„Výzva jako taková byla koncipována s výrazně úzkým zaměřením. Jejím cílem jsou zejména investice pro zlepšení kvality ovzduší," vysvětluje Petrus.

Oprávněnými žadateli jsou veřejné subjekty - například kraje, obce, organizační složky státu, dále neziskové organizace a podnikatelské subjekty zajišťující služby ve veřejném zájmu na základě veřejnoprávní smlouvy. Omezením je, že předkladatelé projektu mohou z grantu financovat pouze aktivity bezprostředně spojené s cíli projektu, vyloučené je například financování provozních nákladů.

Hodnotící proces bude dvoukolový a v první fázi budou žadatelé předkládat záměr projektu. V případě kladného stanoviska z hodnotícího procesu a schválení švýcarskou stranou bude žadatel vyzván k zpracování konečného návrhu projektu.

Ministerstvo životního prostředí očekává, že bude vyhlášena pouze jedna výzva. Pro zajištění dostatečných informací pro potenciální předkladatele je zřízen web.

Pro dotazy v prioritě věnované životnímu prostředí a dopravě bylo zřízeno kontaktní místo na Státním fondu životního prostředí ČR s možností pokládání otázek na adrese libor.pacovsky@sfzp.cz. Kromě těchto možností v první polovině května proběhnou informační semináře v Praze, Olomouci a Ostravě.

Žadatelé budou moci využít Fond na přípravu projektů na zpracování dokumentace (např. studie proveditelnosti, EIA apod.) pro dopracování Konečného návrhu projektu.

„Vedle velkých individuálních projektů je plánováno spuštění také Fondu environmentální odbornosti. Tento fond by měl pokrýt menší projekty zaměřené zejména na výměnu zkušeností se švýcarskými partnery a to v celém spektru otázek věnovaných životnímu prostředí," uzavírá Michal Petrus.

 

Zdroj: SFŽP