Více času na podstatné

Označování výrobků podle nařízení CLP a dohody ADR

16.01.2018 08:47

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE

 

Nebezpečný výrobek (látky, směsi, předměty, zboží) ve svém životním cyklu podléhá několika legislativním nařízením, které určují, jak má být daný výrobek označen. Zaměříme se na etiketu dle nařízení CLP a povinnosti, které určuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Jak správně označit výrobky klasifikované jako nebezpečné podle obou předpisů?

Každý výrobek, který bude klasifikován jako nebezpečný podle nařízení CLP, musí být opatřen štítkem. Minimální velikost štítku je závislá na objemu balení. Zároveň je stanovena i minimální velikost výstražného symbolu, který tvoří 1/15 minimální velikosti štítku. Nařízení CLP 1272/2008 definuje povinné informace, které musí být uvedeny na štítku:

 • jméno/název, adresa a telefonní číslo dodavatele(ů),
 • jmenovité množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti, pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení,
 • identifikátory výrobku,
 • výstražné symboly nebezpečnosti, jsou-li stanoveny pro daný výrobek,
 • signální slovo, je-li stanoveno pro daný výrobek,
 • standardní věty o nebezpečnosti, jsou-li stanoveny pro daný výrobek,
 • pokyny pro bezpečné zacházení, jsou-li stanoveny pro daný výrobek,
 • doplňující informace na štítku, jsou-li stanoveny pro daný výrobek.

 

Jméno/název, adresa a telefonní číslo dodavatele(ů)

Dodavatel uvede své údaje na štítku tehdy, jestliže je výrobcem daného výrobku, nebo změnil balení a prvky označení, anebo provedl změnu jazyka. Dodavatel je pak odpovědný za správné označení výrobku a správné znění všech informací, které jsou uvedeny na štítku.

 

Identifikátory výrobku

Identifikace výrobku se liší pro látku a pro směs. Látka se identifikuje názvem a identifikačním číslem. Nejvyšší prioritu má látka zařazená do části 3 přílohy VI. Aby bylo možné vložit indexové číslo jako číslo identifikační, pak musí charakterizovat pouze jednu jedinou látku. Druhou nejvyšší prioritu má látka uvedená v seznamu klasifikací a označení. Pokud látka nemá harmonizovanou klasifikaci dle přílohy VI nařízení CLP a ani není zařazena v tomto seznamu, pak se uvede číslo CAS, pokud je známo, společně s názvem dle IUPAC nebo jiným mezinárodním chemickým názvem. V případě směsi musí být uveden obchodní název nebo označení směsi a dále musí být uvedeny všechny složky směsi, které přispívají ke klasifikace nebezpečí pro zdraví kromě dráždivosti pro kůži a oči.

 

Výstražné symboly nebezpečnosti

Uvedou se všechny výstražné symboly, které odpovídají klasifikaci výrobku. Při výběru výstražného symbolu musíme respektovat pravidla uvedená v článku 26 nařízení CLP, který stanovuje priority přiřazení těchto symbolů. Minimální velikost výstražného symbolu je 16 x 16 mm, ve výjimečných případech můžeme velikost zmenšit až na 10 x 10 mm.

 

Signální slovo
Většina klasifikací, má přiřazeno signální slovo. Signální slovo „Nebezpečí“ má vyšší prioritu než „Varování“.
 

Standardní věty o nebezpečnosti

H-věty označují klasifikaci podle fyzikálních a chemických vlastností, nebezpečí pro zdraví a životní prostředí. Na štítku se nemusí uvádět písmeno H s trojmístným kódem určující nebezpečnost. Správné znění H-vět je uvedeno v části 1 příloha III nařízení CLP.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P-věty se volí tak, aby nejlépe charakterizovaly daný výrobek. Doporučuje se uvádět maximálně šest P-vět, pokud to není potřebné pro lepší popis nebezpečnosti výrobku. Na štítku se nemusí uvádět písmeno P s trojmístným kódem určující konkrétní pokyn pro bezpečné zacházení. Správné znění P-vět je uvedeno v části 2 příloha IV nařízení CLP.

 

Doplňující informace na štítku

Povinné doplňující informace podle nařízení CLP jsou všechny EUH-věty, P-věty obsahující větu (viz … na tomto štítku), a dále povinné označení pro směsi, obsahující více než jedno procento látek s neznámou akutní toxicitou anebo toxicitou pro vodní prostředí. Ostatní informace nejsou povinné a záleží na dodavateli, zda se rozhodne je uvést na štítku.

 

 

POVINNÉ OZNAČENÍ DLE DOHODY ADR
Výrobek, který spadá alespoň do jedné třídy nebezpečnosti, musí být řádně označen dle dohody ADR. Povinné označení dle dohody ADR pro kusy:

 • UN číslo,
 • bezpečnostní značka,
 • oficiální pojmenování, pouze pro vybranétřídy.

 

UN číslo

UN číslo je čtyřmístné identifikační číslo látky. Velikost písmen a číslic musí být 12 mm. Pro kusy o vnitřním objemu nejvýše 30 litrů nebo 30 kg nejvyšší čisté (netto) hmotnosti a pro láhve nejvýše 60 litrů hydraulického vnitřního objemu, musí být velikost písmen a číslic nejméně 6 mm, výjimkou jsou kusy o velikosti nejvýše 5 litrů nebo 5 kg, kdy musí být velikost písmen a číslic přiměřená velikosti obalu.

 

Bezpečnostní značka
Musí splňovat ustanovení o bezpečnostních značkách a dále odpovídat barvami, symboly a tvarem vzorům uvedeným v předpisech ADR. Všechny povinné údaje z nařízení CLP a dohody ADR musí být uvedeny na štítku daného výrobku. Jedinou výjimkou jsou výstražné symboly, které mohou být nahrazeny bezpečnostními značkami se stejným symbolem. Příklady výstražných symbolů, které mohou být nahrazeny bezpečnostními značkami, jsou uvedeny na obrázku 1.

Nevýrazné výstražné symboly lze nahradit bezpečnostní značkou dle dohody ADR. Na tomto obrázku jsou uvedeny pouze určité varianty bezpečnostních značek, protože např. výstražný symbol plamen (GHSO2) má široké spektrum bezpečnostních značek pro různé třídy nebezpečnosti. Dva výstražné symboly nemají žádnou odpovídající bezpečnostní značku v ADR, a tudíž musí být vždy uvedeny na štítku. Tento postup se používá pro výrobek, který je prodáván v jednotlivém balení. Pro kombinovaný obal (vnější a vnitřní) jsou jiná pravidla. Vnitřní obal musí být vždy řádně označen podle nařízení CLP. Pro označení vnějšího obalu jsou dvě varianty. První varianta je stejná jako v případě jednotlivého obalu, kde se budou nacházet všechna označení podle nařízení CLP a dohody ADR, a je možné vynechat výstražné symboly, které je možné nahradit bezpečnostními značkami. Druhá varianta je označení pouze podle dohody ADR. Toto platí samozřejmě pro přepravu v plném rozsahu dle dohody ADR a v přepravě v režimu podlimitního množství.

Při přepravě nebezpečného zboží v tzv. režimu omezeného množství musí být kusy obsahující nebezpečné věci opatřeny značkou, tzv. diamantem. Značka musí být snadno viditelná, čitelná a schopna odolávat působení nepříznivého počasí bez podstatného snížení účinnosti. Horní a dolní část a obvodová čára musí být černé. Střední plocha musí být bílá nebo musí mít barvu dostatečně kontrastní vůči podkladu. Minimální rozměry musí být 100 mm x 100 mm a minimální tloušťka čáry tvořící čtverec postavený na vrchol musí být 2 mm. Jestliže to vyžaduje velikost kusu, smí být tento rozměr zmenšen na nejméně 50 mm x 50 mm, pokud tato značka zůstane zřetelně viditelná.

Dále bychom neměli zapomínat na materiál, z kterého je štítek vyroben, protože štítek by měl být pevně připevněn k obalu po celou dobu životnosti výrobku. Štítek by měl být připevněn v poloze, aby šlo informace přečíst vodorovně. Poslední a to asi nejdůležitější informace je, že by štítek měl být v úředním jazyce dané země.

Všichni co vytvářejí štítek dle nařízení CLP a ADR asi nejvíce bojují s místem. Kam umístit všechny informace, aby nebyly porušeny předpisy? Existují výjimky dle nařízení CLP, a jak jsme si i ukázali možnosti, jak některé informace mezi CLP a ADR sdílet. Základem, ale je vždy mít správně určenou klasifikaci dle nařízení CLP a klasifikaci dle dohody ADR.

 

 

Autor: Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D., Medistyl, spol. s r.o.

Zdroj: Odpadové fórum 1/2018