Více času na podstatné

Oznámení o vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny a o očekávaném dopadu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky

22.06.2010 06:19

Energetický regulační úřad podle § 7 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, vyhodnotil podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny za rok 2009 a stanovil očekávaný dopad podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky pro rok 2011. Celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2009 dosáhla 4,67 TWh. V následující tabulce je uvedena výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů podle jednotlivých kategorií.

                          

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2009     Výroba brutto [MWh]
Malé vodní elektrárny do 1 MW 560 981
Malé vodní elektrárny 1 - 10 MW  521 702
Vodní elektrárny nad 10 MW  1 346 937
Biomasa 1 436 848
Bioplyn 414 235
Biologicky rozložitelná část komunálního odpadu * 10 937
Větrné elektrárny 288 067
Fotovoltaické systémy  88 807
Celková výroba elektřiny z OZE 4 668 514

 

Hrubá spotřeba elektřiny v České republice v tomto roce byla 68,6 TWh. Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé tuzemské spotřebě elektřiny dosáhl 6, 81 %.
Očekávaný dopad podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky v roce 2011 činí 597, 55 Kč/MWh. Uvedená hodnota vychází z předpokladu meziroční stagnace ceny silové elektřiny, která ovlivňuje výši zelených bonusů. Růst příspěvku je zapříčiněn především strmým nárůstem výroby elektřiny
z fotovoltaických zdrojů.

Dále se předpokládá zvýšení výkupních cen elektřiny pro stávající kategorie obnovitelných zdrojů o 2 až 4 %. Tento nárůst je stanoven v souladu s vyhláškou č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, v platném znění, s ohledem na meziroční změnu indexu cen průmyslových výrobců. Vstupní parametry budou v následujícím období upřesněny, proto se může konečná výše příspěvku ještě změnit. Konečná výše příspěvku bude jako součást ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů zveřejněna do konce listopadu 2010.

 

 

* údaj převzat ze statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu

 

Zdroj:eru