Více času na podstatné

Peletovaná alternativní paliva ze spalitelných zbytků a biomasy

08.08.2011 08:12

Využívání tuhých biopaliv vyrobených přímo nebo nepřímo z biomasy přispívá k úsporám klasických fosilních zdrojů energie, jako je uhlí a importovaný zemní plyn, a tím i ke snížení skleníkových plynů prostřednictvím dekarbonizace paliv používaných ve stacionárních zdrojích tepla a elektrické energie. Stejný význam však také mohou mít paliva vyrobená z alternativních materiálů, která jsou k dispozici ve značných množstvích jako druhotné suroviny ze zpracování vyřazených výrobků nebo jako vedlejší technologický produkt. Oba tyto směry jsou rozvojem energetiky do budoucna a v současnosti jsou především vhodným doplněním existujících energetických zdrojů. Při využití takovýchto materiálů je třeba pečlivě dbát legislativních předpisů, neboť při nezvládnuté technologii výroby nebo při nesprávném používání vyrobených tuhých paliv je zde reálné nebezpečí z hlediska ochrany ovzduší. Ještě v loňském roce byla v platnosti Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb.

[Celý článek]

Zdroj: Biom.cz