Více času na podstatné

Perzistentní organické polutanty

30.09.2010 14:32

Poslanecké sněmovně byl předložen vládní návrh k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států. Sněmovní tisk:  109