Více času na podstatné

Plán legislativních prací vlády na rok 2012

30.12.2011 17:00

Plán legislativních prací vlády na rok 2012 byl schválen usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 941. Z pohledu životního prostředí:

 

1. Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (termín předložení vládě: březen 2012)
2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a
o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (termín předložení vládě: březen 2012)
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších
předpisů (termín předložení vládě: březen 2012)
4. Věcný záměr zákona o odpadech (termín předložení vládě: březen 2012)
5. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností (termín předložení vládě: březen 2012)
6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (termín předložení vládě:  duben 2012)

 

Související legislativa EU k výše uvedeným bodům:

1. Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (o integrované prevenci a omezování znečištění).

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

4. Věcný záměr zákona o odpadech Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení
některých směrnic.
Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

5. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS.
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Přepracování).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

 

Dokumnet ke stažení: Plán legislativních prací vlády na rok 2012