Více času na podstatné

Plán prevence vzniku komunálních odpadů od Hnutí DUHA

07.11.2013 15:07

Tento příspěvek do diskuse navazuje na článek z roku 2012 o přípravě plánu prevence vzniku komunálních odpadů (OF 9/2012). Příprava národního programu předcházení vzniku odpadů v ČR od té doby příliš nepokročila. MŽP sice nechalo již v roce 2011 za 1,6 milionu korun připravit Plán odpadového hospodářství ČR pro roky 2014 – 2020, jehož součástí měl podle podepsané smlouvy být i Program předcházení vzniku odpadů. Výsledkem však v roce 2013 je, že nemáme ani nový POH ČR 2014 – 2020, ani Program předcházení vzniku odpadů, který teprve nyní připravují úředníci MŽP.

Hnutí DUHA proto aktivně přichází s vlastním plánem prevence vzniku komunálních odpadů. V tomto článku si Vás dovolíme seznámit s jeho hlavními opařeními.

 

Účelem plánu prevence má být podle směrnice o odpadech „přerušit závislost mezi hospodářským růstem a vznikem odpadů“. Pro zajištění tohoto účelu navrhujeme pro komunální odpady použít tyto dva hlavní indikátory:

 • Produkce komunálního odpadu (KO). Navrhujeme program prevence cílit na stabilizaci růstu do roku 2015 a postupné snížení produkce do roku 2020 o 10 %.
 • Produkce směsného komunálního odpadu (SKO). Tento indikátor zásadně ovlivňuje nutné investice pro úpravu netříděných odpadů. Navrhujeme jeho cílovou hodnotu pro rok 2020 na úrovni poloviny současné produkce KO.

Pro naplnění cílových hodnot indikátorů (tabulka) navrhujeme konkrétní opatření, která se často shodují s opatřeními navrhovanými pro ČR Evropskou Komisí (https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FINAL.pdf):

 1. V novém zákoně o odpadech zajistit postupné zvyšování poplatků za skládkování. Prostředky získané ze zvýšeného skládkovacího poplatku použít na prevenci, opakované použití a recyklaci odpadu. Získají se tak stamiliony korun na prevenci vzniku odpadů. Zároveň bude poplatek za skládkování rozšířen o recyklační slevu pro obce, které produkují výrazně méně SKO, než je současný průměr, čímž budou obce motivovány aktivně snižovat produkci SKO.
 2. V novém zákoně o odpadech zavést poplatek za energetické využití SKO. Výnos použít opět na prevenci, opakované použití a recyklaci odpadu. Poplatek by byl nižší, než než poplatek za skládkování a má být motivací k snižování SKO.
 3. V novém zákoně o odpadech zachovat možnost platby podle množství, která vede k vyšší míře recyklace a nižší produkci SKO. Zajistit informovanost o systémech platby podle množství produkovaných odpadů mezi obcemi a učinit konkrétní měřitelné kroky k rozšíření tohoto systému plateb.
 4. Mezi priority financování z evropských fondů v programovém období 2014 – 2020 zařadit projekty předcházení vzniku KO, opakovaného používání odpadů, třídění a separovaného sběru (především odvozného sběru tříděného odpadu), materiálového využívání, integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady (včetně kompostáren, bioplynových stanic a úpravy SKO).

Dále zařadit podmínku, že z veřejných prostředků není možné financovat projekty energetického využití SKO v případě, že daný region nedosáhl 50% míry materiálového využití KO.

 1. Zajistit přípravu, vydání a propagaci manuálu či metodického pokynu pro města a obce, jenž bude obsahovat informace a praktické tipy, jak mohou podpořit komunitní kompostování.
 2. V novém zákoně o odpadech zakotvit povinnost pro obce (nad 2000 obyvatel) zajistit místa pro oddělený sběr bioodpadů v docházkové vzdálenosti do 200 metrů. Výsledkem by mělo být snížení SKO o cca 15 %.
 3. Zajistit každoroční předání 25 000 domácích kompostérů do českých domácností. Projekt lze financovat z evropských fondů a během sedmi let bude stát zhruba 170 milionů korun, to je asi pouhých 0,75 % prostředků OPŽP určených na zlepšení nakládání s odpady v letech 2007 – 2013. Přitom domácí kompostování může snížit množství SKO o nižší desítky procent a přinést obcím nemalé úspory na nákladech za odstranění odpadu.
 4. Podpora opětovného použití a opraven by měla být součástí práce poradenské služby navrhované v opatření 11. Měla by připravit pravidla pro provoz center opakovaného použití i systém jejich certifikace.
 5. V novém zákoně o odpadech rozšířit systém zvýšení zodpovědnosti výrobce pro ty výrobky, které budou v rozborech složení SKO zastoupeny více než jedním hmotnostním procentem. Za sběr a recyklaci výrobků obsažených v SKO tak budou zodpovědni výrobci a prodejci. Opatření přispěje ke změně výroby zboží tak, aby bylo snadněji recyklovatelné.
 6.  S cílem omezit nevyžádanou reklamu v poštovních schránkách zajistit zavedení centrálního registru domácností, které nechtějí reklamní letáky dostávat. Toto opatření umožní snížit produkci papíru až o desítky tisíc tun ročně.
 7.  Zřídit poradenskou službu: „Služba pro snížení odpadů“, která bude předávat  domácí i zahraniční technické a organizační zkušenosti s programy třídění, materiálového využití a prevence KO, kontakty a vzory pro obce, města a mikroregiony.
 8.  V novém zákoně o odpadech zakázat od roku 2025 skládkovat nestabilizovaný KO, od roku 2020 zakázat skládkovat stavební a demoliční odpad (s výjimkou nebezpečných odpadů a odpadů s obsahem azbestu) a od roku 2020 zakázat spalovat recyklovatelné odpady ve spalovnách KO, respektive zakázat spalování mechanicky nedotříděného odpadu.
 9.  Předložit vládě ke schválení metodiky pro další produktové skupiny včetně zohlednění prevence vzniku odpadů.

Hnutí DUHA přivítá připomínky k tomuto prvnímu návrhu konkrétních opatření k plánu prevence KO a SKO. Celý první návrh plánu prevence je k dispozici na: www.hnutiduha.cz/publikace/program-prevence-komunalnich-odpadu-pro-cr-2014-2024.

 

Tabulka: Návrh cílových hodnot hlavních indikátorů prevence odpadů podle Hnutí DUHA

 

Indikátor

Úroveň 2010

Cíl 2020

Produkce KO

X mil tun

90 % X mil tun

Produkce SKO

Y mil tun

50 % Y mil tun

Poznámka: X, Z ­ nenavrhujeme pro úroveň 2010 konkrétní data, neboť existuje více metodik výpočtu míry produkce odpadů. Nechť MŽP samo zvolí, kterou metodikou výpočtu produkce odpadů se bude řídit. Tuto metodiku výpočtu však bude potřeba zachovat až do roku 2020 a informovat o ni jak odbornou veřejnost, tak Evropskou komisi

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2013

Autor: Ing. Ivo Kropáček (Hnutí DUHA, Ivo.kropacek@hnutiduha.cz)

Klíčová slova: poplatky za skládkování, poplatek za energetické využití odpadů, platba podle množství, směsný komunální odpad, Hnutí Duha