Více času na podstatné

Plnění ohlašovací povinnosti do IRZ provozovateli čistíren odpadních vod (ČOV)

11.03.2011 08:46

V rámci agendy integrovaného registru znečišťování (IRZ) je potřeba pro jednotlivé provozovny stanovovat úniky znečišťujících látek do jednotlivých složek životního prostředí (ovzduší, voda, půda) a jejich přenosy v odpadních vodách a v odpadech mimo provozovnu. Získané údaje se srovnávají se stanovenými prahovými hodnotami pro úniky a přenosy znečišťujících látek. Při překročení prahových hodnot vzniká provozovateli povinnost ohlašovat údaje do IRZ.

Provozovateli čistíren odpadních vod (ČOV) byly do IRZ za předchozí ohlašovací roky v únicích do vody ohlášeny vysoce specifické znečišťující látky (např. pesticidy) případně vysoké množství určitých látek (např. těžkých kovů). Při zjišťování údajů pro ohlašování provozovatelé ČOV poměrně často vycházejí z podrobných laboratorních analýz odpadních vod. V rámci těchto analýz jsou výsledky u některých látek prezentovány jako menší než mez stanovitelnosti. Provozovatel tak nedisponuje přesnou hodnotou koncentrace látky. Provozovatelé jsou ovšem odpovědni za zabezpečení kvality dat ohlašovaných do IRZ.

Zásadní otázkou k řešení je jakým způsobem se mají ve vztahu k IRZ vyhodnocovat výsledky, které uvádějí, že koncentrace látky ve vypouštěné vodě byla pod mezí stanovitelnosti dané metody (i při zopakování analýzy).

 

Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele ČOV

 

Zdroj: IRZ