Více času na podstatné

Podávání žádosti o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení

31.08.2010 12:45

V případe zjištění poklesu množství ohlášené látky v únicích (do ovzduší, vody, půdy), v přenosech (látek v odpadních vodách, v odpadech), nebo množství odpadu (nebezpečného nebo ostatního) pod hodnotu ohlašovacího prahu, je nutné podat žádost o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení z databáze IRZ.

 

Postup při podávání žádosti o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení zaslaného do Integrovaného registru znečišťování (IRZ):

Žádost o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení z databáze IRZ je nutné podat v případe zjištění, že změna množství ohlášené látky v únicích (do ovzduší, vody, půdy),
v přenosech (látek v odpadních vodách, v odpadech), nebo množství odpadu (nebezpečného nebo ostatního), představuje pokles pod hodnotu ohlašovacího prahu ohlášené látky v předmětném úniků či přenosu, nebo ohlášeného množství odpadu. Součástí žádosti musí být podrobné zdůvodnění a dokumentace (protokoly o měření emisí či pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, evidenční listy, souhrnná provozní evidence, apod.) prokazující nepřekročení ohlašovacích prahů nebo jiné závažné skutečnosti dokládající oprávněnost výmazu.


Žádost o výmaz musí kromě odůvodnění a příslušné dokumentace, obsahovat údaje o žadateli (organizace/provozovna) jako identifikační číslo (IČ) název nebo jméno a příjmení, adresa sídla nebo místo podnikání, identifikační číslo provozovny (IČP), název a adresa provozovny, informace o zodpovědné osobě (jméno, email, telefon). Dále musí být v žádosti uvedena jednoznačná identifikace hlášení, kterého se výmaz týká, a případně identifikace hlášení, které jej nahrazuje (evidenční číslo přidělené e-podatelnou, datum  doručení, odesílatel (email), ohlašovací rok, PID Osvědčení). Žádost o výmaz hlášení (nebo látky, odpadu) podaného do IRZ podává ohlašovatel listinně na adresu Ministerstva životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Formulář pro žádost o výmaz naleznete zde.

Kontakt:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Vršovická 65
100 10 Praha 10

MŽP veškeré žádosti o výmaz řeší ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA). Žádost o výmaz je posouzena a vyjádření je následně zasláno žadateli prostřednictvím datové schránky. V případě kladného vyřízení žádosti o výmaz je hlášení smazáno a odstraněno z webové stránky IRZ (https://www.irz.cz/) , kde jsou údaje ohlášené do IRZ zveřejňovány. V případě, že není hlášení stornováno kompletně, ale jsou opraveny (smazány) pouze některé údaje o ohlášených množstvích látek nebo odpadů, zašle ohlašovatel opravné hlášení, které po autorizaci nahradí hlášení stávající.

 

Postup při podávání opravných hlášení:

V případě podání chybného hlášení, má provozovatel možnost opravit údaje nahlášené do IRZ, a to v rozsahu opravy množství látky nebo produkovaného odpadu z podlimitní hodnoty na nadlimitní nebo opravy u nadlimitního množství, kde změna množství neznamená pokles pod hodnotu ohlašovacího prahu látky. Změnové řízení může kromě ověřovatele hlášení rovněž vyvolat ohlašovatel sám opětovným zasláním stejného typu hlášení za totožný ohlašovací rok (např. pokud sám zjistil chybu a chce ji napravit). Systém pracuje s formulářem automaticky tak, že pokud identifikuje za jednu provozovnu více stejných hlášení za shodný ohlašovací rok, zařadí je v časové posloupnosti za sebou jako opravná.

Opravou se rozumí opětovné zaslání kompletně celého hlášení v příslušném datovém standardu.

Při podávání opravného hlášení musí být dodržen předepsaný postup. Oprava hlášení se provádí podáním nového kompletně vyplněného hlášení. Hlášení do IRZ lze podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP, https://www.ispop.cz/). Opravné hlášení se vytváří stejným způsobem jako předchozí (původní) hlášení a je potřeba ho autorizovat.

Po přihlášení na účet do ISPOP, v záložce Ohlašovatel, v sekci Formuláře ke stažení si ohlašovatel stáhne nový formulář pro příslušnou IRZ provozovnu. Následně pomocí tlačítka "Načíst XML" načte soubor „XML“ ze svého počítače z hlášení IRZ, které je potřeba opravit (v původním hlášení je potřeba stisknou tlačítko "Uložit XML" a vybrat adresář do kterého se tento soubor uloží). Při stisknutí tlačítka „Uložit XML“ se uloží XML obsah a hlášení je uloženo s příponou „xml“. Po načtení XML do nového formuláře provede opravy a pro kontrolu je potřeba použít tlačítko „On-line kontrola“. Po odstranění případných chyb je opravné hlášení do ISPOP zasláno pomocí tlačítka „Odeslat on-line“. Podané opravné hlášení je nutné do 5 dnů autorizovat (v případě, že před online odesláním nebyl vložený zaručený platný elektronický podpis). Obdobně lze místo XML souboru uložit (pomocí tlačítka „Uložit PDF“ umístěném na první stránce PDF formuláře) a odeslat celý PDF soubor, přičemž následný postup je totožný jako v případě odeslání a autorizování XML souboru.

Změny údajů o provozovateli a provozovně může ohlašovatel provést ve svém uživatelském účtu v sekci „IRZ“ provozovny (tlačítko „U“ v seznamu registrovaných IRZ provozoven). Změna údajů o IRZ provozovně se neautorizuje. Informace o všech podaných hlášeních (i opravných) může ohlašovatel vidět ve svém uživatelském účtu v záložce „Moje hlášení“, kde je dostupný seznam všech podaných hlášení. Za směrodatné se považuje chronologicky poslední autorizované hlášení. V prvním sloupci (po rozkliknutí modré informační ikony), se rozbalí informace o ohlašovateli. V případě, že se jedná o opravné hlášení, jsou zde také informace o tom, které hlášení je tímto hlášením nahrazeno (toto pouze u hlášení F_OVZ_SPOJ a F_IRZ).

 

Stručný postup při ohlašování do ISPOP naleznete zde.

Manuál pro ohlašovatele naleznete zde.

 

Zdroj: IRZ