Více času na podstatné

Podmínky pro utajení názvu látky v rámci CLP

16.08.2010 08:24

ECHA na svých stránkách zveřejnila tiskovou zprávu, která se dotýká problematiky utajování názvu látek v rámci nového systému označování a klasifikace látek a směsí (Nařízení CLP). Označování a klasifikace všech relevantních látek uváděných na trh po 1.12.2010 musí být nejdéle do jednoho měsíce (3.1.2011) v souladu s novým nařízením CLP. Toto nařízení mimo jiné umožňuje utajení IUPAC názvu látky, ale pouze za určitých podmínek:

  • jedná se o nezavedenou látku,
  • látka se používá jako meziprodukt, anebo v rámci vědy a výzkumu, anebo látka je výsledkem procesu orientovaného výzkumu a vývoje.

ECHA doporučuje při podávání oznámení, aby bylo uvedeno, zda látka splňuje jednu ze zmíněných podmínek a aby vše bylo odpovídajícím způsobem okomentováno.

Mimo utajení názvu látky se možné použít také alternativní název látky. V tomto případě by se mělo postupovat dle směrnice ES 1999/45, přílohy VI, část B. V IUCLID se pak daný název uvede v kolonce "Public name".