Více času na podstatné

Podpora energeticky úsporných budov v České republice

26.05.2011 13:44

Předseda vlády Petr Nečas zaslal projev na konferenci Šetrné budovy 2011.

Dámy a pánové,

chtěl bych vás alespoň touto formou na dálku pozdravit a ve stručnosti představit plány české vlády, které souvisejí s vaším dnešním tématem – energeticky úspornými budovami.

Naše vláda si stanovila několik cílů. Kromě hlubokých strukturálních reforem v podobě konsolidace veřejných financí, změn penzijního systému, zdravotnictví, vzdělávacího systému, je naším cílem zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. S tím pouze zdánlivě nesouvisí podpora energeticky šetrných budov. Opak je pravdou.

V současnosti se potýkáme s obrovskou energetickou a materiálovou náročností vůči hrubému domácímu produktu a i když se daří zvyšovat účinnost a snižovat energetickou náročnost, stále jde o jednu z mnohých překážek, které se snažíme překonat.

V Národním programu reforem České republiky jsme se zavázali, že v rámci aktualizace Státní energetické koncepce a Akčního plánu energetické účinnosti posoudíme využití systémů založených na ICT v rámci inteligentních sítí a měřících systémů např. v nízkoenergetických budovách.

Zavázali jsme se také, že do roku 2020 bude každá nová budova splňovat vysoké standardy evropských směrnic o energetické náročnosti budov. Abychom nezůstali pouze u řečí a desítkách popsaných stránek papírů, rozhodli jsme se jít příkladem a všechny nové budovy státní správy budou muset mít téměř nulovou spotřebu energií.

Pokud se podaří naplnit cíl a do deseti let budou nově postavené nebo zrekonstruované budovy v České republice nízkoenergetické, teoreticky dokážeme uspořit až dvě stě miliard korun. Samozřejmě, že dosažení takové úspory, je spíše snem než realitou, ale ve skutečnosti bychom měli být schopni uspořit desítky miliard a výrazně tím snížit celkovou energetickou náročnost českého hospodářství.

V rámci již běžících programů podporuje vláda snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností budov a zateplení rodinných a bytových domů. Asi všichni tušíte, že je řeč o programu Zelená úsporám. Přesto mi dovolte se u něj na chvíli zastavit a popsat pár faktů, čísel a výhledů do budoucnosti.

Program Zelená úsporám do poloviny května letošního roku vyplatil celkem 5,2 miliardy korun pro 29. 700 žádostí na podporu tepelně úsporných budov v České republice a v současnosti se ještě řeší zhruba 50.000 žádostí a je připraveno k proplacení více než 15 miliard korun žadatelům o dotaci.

Ano, tento program je bohužel spojen i s nedokonalostmi, došlo v něm k určitým nedostatkům a pochybením. Proto byl program předmětem kontrol a auditů ministerstva, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších kontrolních a auditorských institucí. Současný ministr životního prostředí zjištěné nedostatky v nastavení podmínek, v administrování žádostí a v dodržování příslušných právních norem napravuje a garantuje vyplacení zbývajících řádně podaných žádostí o dotaci.