Více času na podstatné

Podpora OZE pro rok 2010

17.12.2009 10:22

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal dne 3. 11. 2009 cenové rozhodnutí č. 4/2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pro rok 2010. Cenové rozhodnutí č. 4/2009 bylo vydáno bez ustanovení na podporu fotovoltaiky. ERÚ vyčkal s vydáním cen pro fotovoltaiku na projednání navrhované změny zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, vládou ČR. Navržená novela se týká možnosti snížit výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů o více než stanovených 5 % než tomu je dosud podle § 6, odst. (4) zákona a to v případě, že doba návratnosti investic bude kratší než 11 let. Novela rovněž počítá s tím, že poprvé bude toto ustanovení použito při stanovení podpory na rok 2011.
Dne 16. 11. 2009 vláda ČR odsouhlasila usnesením č. 1385 uvedený návrh zákona a ERÚ vydal dne 23. 11. 2009 cenové rozhodnutí č. 5/2009, kterým se podpora fotovoltaiky do cenového rozhodnutí č. 4/2009 přiřazuje. V současné době procházela novela zákona prvním čtením v Parlamentu.
U většiny stávajících kategorií obnovitelných zdrojů došlo k nárůstu výkupních cen s ohledem na index cen průmyslových výrobců. Výjimkou jsou bioplynové stanice kategorie AF1 a AF2, kde díky poklesu palivových nákladů mohla být výše výkupní ceny zachována. Při stanovení zelených bonusů došlo kromě zahrnutí inflačního faktoru k zohlednění poklesu předpokládané tržní ceny silové elektřiny pro rok 2010 což znamená, že zelené bonusy v absolutní hodnotě u stávajících zdrojů vzrostly.
Významnou změnou pro rok 2010 je zavedení nových kategorií pro malé vodní, větrné a fotovoltaické elektrárny. U nové malé vodní elektrárny došlo k nárůstu výkupních cen o více než 11 %. Důvodem je to, že dochází k postupnému vyčerpání vhodných lokalit a je tedy nutné budovat malé vodní elektrárny v místech, kde je předpokládáno nižší využití přes vyšší investiční náročnost. U větrných elektráren také dochází k nárůstu investičních nákladů, ale díky vyšší předpokládané výrobě elektřiny z jednotlivých zdrojů cena klesá o 5 %. U nových fotovoltaických elektráren výkupní ceny klesly o 5 %. Jedná se o maximální možný pokles daný zákonem č. 180/2005 Sb. Nové technicko - ekonomické parametry všech typů obnovitelných zdrojů je možné najít ve vyhlášce č. 475/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 475/2005 Sb.