Více času na podstatné

Pokuty fyzickým osobám

30.11.2010 08:59

Otázka:  Smí Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu soukromé osobě za porušení odpadových předpisů?

    Tato otázka mi byla položena téměř před čtyřmi roky a na toto téma jsem tehdy odpověděl. Nyní jsem se k němu vrátil s cílem zjistit, co se za tu dobu změnilo. S ohledem na dosti dlouhou dobu jsem použil pro připomenutí většinu původního textu.
    Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon), hovoří o pokutách ve své Části desáté, která se jmenuje Sankce. Proč se takto jmenuje nevím, když v dalších ustanovení pěti paragrafů, se již hovoří výhradně jen o pokutách.
    Hlava I této Části desáté, tedy §§ 66, 67 a 68 hovoří o pokutách podnikatelům, Hlava II s názvem Přestupky, tedy §§ 69 a 70 hovoří o pokutách pro fyzické osoby nepodnikající.
    Pokuty podnikatelům podle Hlavy I ukládají především obecní úřady s rozšířenou působností (podle odstavců 2 a 5) a Česká inspekce životního prostředí (dále jen Inspekce), v menší míře podle § 66 odst. 1 i obecní úřady. Inspekce je zmocněna k této činnosti ustanovením § 76 odst. 1 písmeno c) zákona, kde je jasně uvedeno, že jde o pokuty podnikatelům a to podle § 66 odst. 2 až 5. O fyzických osobách nepodnikajících zde zmínka není.
    V hlavě II byl až do novely zákona s číslem 314/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 uveden v § 69 jen jeden odstaveček obsahující jediný pokutovatelný správní delikt a tím bylo nevhodné (nezákonné) umístění autovraku a tím, kdo ukládal pokuty, byl obecní úřad. Kompetence pro tuto činnost obecnímu úřadu vyplývala z ustanovení § 80, odstavec 1 písmeno c) zákona.
    Na tomto místě je třeba se zmínit o zákonu o přestupcích, to je zákon č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 v platném znění (od 1. 1. 2010 novela s číslem 346/2009 Sb.), který se týká výhradně fyzických osob - občanů. V tomto přestupkovém zákoně je příslušnost k projednávání přestupků dána ustanovením § 52, podle kterého to jsou:
    a) obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí;
    b) jiné správní orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon.
    Situace je tedy obdobná jako byla před čtyřmi roky, kdy byla ještě navíc speciálně pro alkoholismus a toxikománie vyjmenována Policie ČR.
    Zákonodárce v bodě b) nechal "volné místo" pro všechny další možnosti, kterých nelze dohlédnout tak, aby si resorty, budou-li to považovat za potřebné, na základě tohoto zmocnění dali do "svého" zákona patřičnou "zmocňovací pasáž" a mohly tak využívat sankčního systému tohoto přestupkového zákona.
    Z oblasti ochrany životního prostředí toho využilo například vodní hospodářství, které v ustanovení § 34 přestupkového zákona taxativně vyjmenovalo prohřešky proti vodnímu zákonu, stanovilo výši sankcí a v odstavci 3 uvedlo, že pokuty za tyto přestupky ukládá buď obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Inspekce. V oblasti odpadů však přestupkový zákon nic takového neobsahuje [pomineme-li písmeno h) § 47, který se věnuje veřejnému pořádku a týká se založení černé skládky]. Přestupkový zákon se tedy za sledované období v těchto pasážích také nezměnil.
    Praxe při aplikaci odpadového zákona již dříve ukázala, že jeho zaměření, včetně sankčních ustanovení, především na podnikatele otevírá dveře jeho obcházení a to v tom smyslu, že některé nežádoucí činnosti podnikatelská sféra přesunula po právní stránce na fyzické osoby, který byly nepostižitelné. Zákonodárce proto usoudil, že je třeba jednat a v rámci novely zákona v roce 2006 doplnil (mimo jiné) jeho § 69 o další odstavec 2, kde ve třech písmenech a) - c) vyjmenoval tři typy porušení zákona (správní delikty), za něž je možno uložit pokutu i fyzickým osobám nepodnikajícím. Pokutování podle tohoto nového odstavce 2 svěřil Inspekci a stanovil k tomu i výši možné pokuty. Konstrukci Části desáté však nezměnil, tedy ponechal § 69 (nově rozšířený) v Hlavě II, tedy v části přestupky.
    A dále se už nestalo nic. Současně s tímto krokem se zákonodárce nepostaral ani o přiměřenou změnu "zmocňovacího" § 76 zákona, kde zůstala pravomoc Inspekce jen pro pokutování podnikatelů, ani o takové doplnění zákona, které by s využitím výše citovaného § 52 přestupkového zákona a s jeho drobným doplněním (po vzoru vody) dávalo Inspekci zákonnou možnost řádně využívat zákon přestupkový.
    A tato situace se nijak nezměnila ani k dnešnímu dni (říjen 2010).
    Ustanovení odstavce 2 § 69 tedy existuje, ale s ohledem na nedůslednost zákonodárce, který dodnes nedal Inspekci v zákoně tuto kompetenci (§ 76 odpadového zákona), je nelze použít.

Odpověď: Pokud se budou chovat úřady, konkrétně Česká inspekce životního prostředí případně odvolací orgány (odbory výkonu státní správy MŽP) důsledně podle zákona, nemůže Inspekce fyzické osoby vůbec pokutovat. Osobně si myslím, že je to škoda.

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oboru odpadů
E-mail: barchosi@volny.cz