Více času na podstatné

Pokuty

01.06.2009 13:17

Otázka:
Smí Česká inspekce životního prostředí uložit pokutu soukromé osobě za porušení odpadových předpisů?

    Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon), hovoří o pokutách ve své Části desáté, která se jmenuje sankce. Proč se takto jmenuje nevím, když v dalších 5 paragrafech se již hovoří výhradně jen o pokutách.
    Hlava I této Části desáté, tedy §§ 66, 67 a 68 hovoří o pokutách podnikatelům, Hlava II s názvem Přestupky, tedy §§ 69 a 70 hovoří o pokutách pro fyzické osoby nepodnikající.
    Pokuty podnikatelům podle Hlavy I ukládají především obecní úřady s rozšířenou působností a Česká inspekce životního prostředí (dále jen Inspekce), v menší míře podle § 66 odst. (1) i obecní úřady. Inspekce je zmocněna k této činnosti ustanovením § 76, odst. 1 písmeno c) zákona, kde je jasně uvedeno, že jde o pokuty podnikatelům a to podle § 66 odst. 2 až 5. O fyzických osobách nepodnikajících zde zmínka není.
    V hlavě II byl až do novely zákona s číslem 314/2006 Sb. ze dne 23.května 2006 uveden v § 69 jen jeden odstaveček obsahující jediný pokutovatelný správní delikt a tím bylo nevhodné (nezákonné) umístění autovraku a tím, kdo ukládal pokuty, byl obecní úřad. Kompetence pro tuto činnost obecnímu úřadu vyplývala z ustanovení § 80, odstavec 1 písmeno c) zákona.
    Na tomto místě je třeba se zmínit o zákonu o přestupcích, to je o zákonu č. 200/1990 Sb. ze dne 17. května 1990 v platném znění, který se týká výhradně fyzických osob - občanů. V tomto přestupkovém zákoně je příslušnost k projednávání přestupků dána § 52 a to sice:
    a) obecním úřadům,
    b) Policii České republiky (alkoholismus a toxikomanie),
    c) jiným správním orgánům, stanoví-li tak zvláštní zákon.
     Zákonodárce zde v bodě c) nechal "volné místo" pro všechny další možnosti, kterých nelze dohlédnout tak, aby si resorty, budou-li to považovat za potřebné, na základě tohoto zmocnění dali do "svého" zákona patřičnou "zmocňovací pasáž" a mohly tak využívat sankčního systému tohoto přestupkového zákona.
    Z oblasti ochrany životního prostředí toho využilo například vodní hospodářství, které podle § 34 taxativně vyjmenovalo prohřešky proti vodnímu zákonu, stanovilo výši sankcí a v odstavci 3 uvedlo, že pokuty za tyto přestupky ukládá buď obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo Inspekce. V oblasti odpadů však přestupkový zákon nic takového neobsahuje [pomineme-li písmeno h) § 47, který se věnuje veřejnému pořádku a týká se založení černé skládky].
    Praxe při aplikaci odpadového zákona ukázala, že jeho zaměření, včetně sankčních ustanovení, především na podnikatele otevírá dveře jeho obcházení a to v tom smyslu, že některé nežádoucí činnosti si podnikatelská sféra přesunula po právní stránce na fyzické osoby, které byly nepostižitelné. Zákonodárce proto usoudil, že je třeba jednat a v rámci novely zákona doplnil (mimo jiné) jeho § 69 o další odstavec 2, kde ve třech písmenech a) - c) vyjmenoval tři typy porušení zákona (správní delikty), za něž je možno uložit pokutu i fyzickým osobám nepodnikajícím. Pokutování podle tohoto nového odstavce 2 svěřil Inspekci a stanovil k tomu i výši možné pokuty. Konstrukci Části desáté však nezměnil, tedy ponechal § 69 (nově rozšířený) v Hlavě II, tedy v části přestupky.
    A dále se už nestalo nic. Současně s tímto krokem se zákonodárce nepostaral ani o přiměřenou změnu "zmocňovacího" § 76 zákona, kde zůstala pravomoc Inspekce jen pro pokutování podnikatelů, ani o takové doplnění zákona, které by s využitím výše citovaného § 52 přestupkového zákona a s jeho drobným doplněním (po vzoru vody) dávalo Inspekci zákonnou možnost využívat zákon přestupkový.
    Ustanovení nového odstavce 2 tedy existuje, ale nelze je použít. Dobrý úmysl zůstal v půlce cesty, myslím, že je to škoda. A podnikatelé, myslím ty nemravné, se zase smějí - komu asi?
    Odpověď na původní otázku:
    Chceme-li zachovat zákonnost, potom ČIŽP pokutovat nesmí.

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oboru odpadů
E-mail: barchosi@volny.cz