Více času na podstatné

Politika ochrany klimatu a vyhodnocení jejích dopadů na životní prostředí jsou otevřeny připomínkám

30.03.2010 12:07

Od 22. března do 22. dubna 2010 je možné v rámci procesu hodnocení dopadů koncepce na životní prostředí (SEA) připomínkovat návrh Politiky ochrany klimatu v České republice včetně dokumentace vyhodnocení vlivů Politiky na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Politika ochrany klimatu v České republice je koncepční dokument, který určuje strategii a základní cíle ČR v oblasti změny klimatu do roku 2020. Pro jednotlivé významné oblasti (energetika, průmysl, doprava, zemědělství a lesnictví, konečná spotřeba) definuje zásadní opatření s největším potenciálem pro snižování emisí skleníkových plynů a rovněž nástroje a postupy nezbytné k naplnění tohoto potenciálu. Předkladatelem koncepce je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Dokumenty k připomínkování byly zveřejněny v Informačním systému SEA, https://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP097K, a na specializovaných stránkách Politiky ochrany klimatu, https://www.integranet.cz/detail.php?id=77&id_web=1. Ke zveřejněným dokumentům je možné vznášet do 22. dubna 2010 připomínky písemně (adresované odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí) či na veřejném projednání, které se uskuteční na přelomu dubna a května 2010. Připomínky je možné rovněž zasílat elektronicky na emailovou adresu jan.hejhal@mzp.cz.

Informace o přesném termínu a místě konání veřejného projednání budou včas zveřejněny na stránkách Ministerstva, v Informačním systému SEA a na specializovaných stránkách Politiky ochrany klimatu, https://www.integranet.cz/detail.php?id=77&id_web=1, kde lze rovněž nalézt další aktuální informace k projednávané koncepci.

Další informace k Politice ochrany klimatu najdete rovněž v tiskové zprávě a prezentaci zde.

 

Zdroj: mžp