Více času na podstatné

Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice (diplomová práce)

29.07.2010 10:10

Diplomová práce „Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice“ pojednává o prioritním cíli odpadového hospodářství. Předcházení vzniku odpadu je způsob nakládání s odpadem, který se slučuje s koncepcí udržitelného rozvoje a respektuje jeho principy. Pozornost je věnována legislativnímu i praktickému zasazení politiky předcházení vzniku odpadu v České republice. Teoretická část se soustředí na ekonomické souvislosti s předcházením vzniku odpadu, koncepty environmentální politiky a udržitelného rozvoje zasazující prevenci odpadu a legislativním ukotvením daného tématu. Popsána je také povaha současné společnosti, která k nadměrné spotřebě i produkci odpadu stimuluje.
V praktické části jsou přiblíţeny nástroje k předcházení vzniku odpadu vycházející z obecných nástrojů odpadového hospodářství, jejich možnosti aplikace a obecné uplatňování v České republice. Pouţívání konkrétních opatření k předcházení vzniku odpadu popisuje výzkum provedený ve Středočeském kraji. Tato případová studie se soustředí na konkrétní nástroje, které využívá obec ke sniţování produkce komunálního odpadu na svém území. Výzkum věnuje pozornost četnosti používaných opatření, faktorům, které jejich zavádění ovlivňují i přínosům a problémům, které praktikovaná opatření přinášejí. Na závěr jsou teoretické poznatky i výsledky praktické části propojeny a zhodnoceny.

 

Diplomová práce ke stažení ZDE