Více času na podstatné

Poslanci schválili novelu zákona EIA ve třetím čtení

07.06.2017 12:07

Dne 16. května byla zahájena 57. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Poslanci mají na programu novelu vodního zákona, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zákon o ochraně ovzduší, novelu zákona o hospodaření energií, ratifikaci Pařížské dohody nebo zprávu o životním prostředí České republiky 2015.

 

 

 

Aktuality:

7.6.:
 • EIA: Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ty se týkají například udělení výjimky z EIA pro vládu, prodloužení lhůty na pořízení posudku, úpravy přílohy č.1, sankcí pro autorizované osoby. Přijaté pozměňovací návrhy najdete pod body: B1 až B7 a C. Přehled pozměňovacích návrhů ZDE. Poslanci odmítli návrh Jana Zahradníka, podle něhož by ekologické organizace směly vstupovat do řízení o projektu, pokud by měly podporu nejméně stovky obyvatel příslušné lokality. Signatáři měli navíc uvést i číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu. Novelu dále projedná Senát.

17.5.:
 • EIA: Dnes bylo ukončené druhé čtené novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podané pozměňovací návrhy se týkají například: odejmutí autorizace v případě nepředložení posudku v termínu, podpisová listina by měla navíc obsahovat číslo občanského průkazu nebo pasu, úprava definování dotčené veřejnosti, každé navazující řízení = zláštní podpisová listina, úprava pravomoci pro vládu (nejde o záměr dle zákona EIA...), zkracuje se doba pro prodloužení doby na zpracování posudku o 10 dnů (z 30 na 20), úprava definice záměru pro ostatní ČOV atd. Pozměňovací návrhy je možné si stáhnout - ZDE.

 

Přehled programu:

 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení St 17. 5., 1. bod ve 14.30 hodin
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - druhé čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 924/ - druhé čtení
 • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1097/ - prvé čtení 
 • Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

 

Anotace předpisů:

Vodní zákon

Návrh zákona, který byl původně vládě předložen dne 21. března 2016 a následně se zapracováním připomínek Legislativní rady vlády dne 20. července 2016. S ohledem na nedohodu v otázce zvyšování sazeb poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových již předkládaný návrh zákona toto zvýšení neobsahuje.

Sazby poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových zůstávají tak ve výši stanovené platným vodním zákonem.

Obsahem předkládané novely vodního zákona je přenos správy poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových na Státní fond životního prostředí České republiky a úprava procesních záležitostí týkajících se obou typů poplatků v souladu s daňovým řádem.

Dochází k upřesnění definice pojmu odpadní voda a způsobů likvidace odpadních vod podle vodního zákona. Dále dochází k úpravě sankčních ustanovení v reakci na výše uvedené změny a k opravě některých legislativně technických nedostatků.

Dochází k omezení administrativy v oblasti poplatků, kdy v návrhu novely je upuštěno od povinnosti podávat poplatková hlášení u obou typů poplatků (zrušení záloh). Zrušen byl institut odkladu a prominutí poplatku, neboť tyto postupy jsou upraveny daňovým řádem, podle kterého se poplatky spravují. Dále byla omezena povinnost ohlašování údajů podle § 38 přes systém ISPOP až na zdroje s povoleným vypouštěním větším než 6000 m3 odpadních vod za kalendářní rok.


Nejzásadnější body a cíle novely:
 • Převod poplatkové agendy ve vodním zákoně a úprava povinností zpoplatněných subjektů
 • Novelizace ustanovení vodního zákona týkající se:
  • geologických prací spojených se zásahem do pozemku;
  • zavedení možnosti posouzení možnosti zhoršení stavu záměrem dotčených vodních útvarů;
  • odpadních vod a závadných a nebezpečných látek;
  • speciálních servisních zařízení jako součásti vodní cesty;
  • ochrany před povodněmi a záplavových území;
 • Novelizace a upřesnění sankčních ustanovení a vodoprávního dozoru ve vodním zákoně.

Ochrana ovzduší

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu zákona je provedení částečné transpozice směrnice Rady (EU) 2015/652, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Hlavní navržené změny:

 • Návrh dává možnost dodavatelům motorového benzínu a motorové nafty do minimálního povinného podílu biopaliv podle § 19 zákona o ochraně ovzduší zohlednit dvojnásobně množství biopaliv vyrobených ze surovin obsažených v příloze IX části A i B směrnice 2015/1513 (biopaliva z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva).
 • Doplňuje se ustanovení, na jehož základě si dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty budou moci do snížení emisí skleníkových plynů zohlednit zemní plyn či zkapalněný ropný plyn, čistá a vysokoprocentní biopaliva, elektřinu a případně vodík, které pro dopravní účely dodali oni sami či je dodala jiná osoba, s kterou uzavřou smlouvu o společném plnění povinnosti.
 • Dle směrnice Rady 2015/652/EU mohou nově dodavatelé motorového benzínu a motorové nafty snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot i prostřednictvím tzv. snížení emisí z těžby. Navrhuje se proto vložit nový § 20a, který stanoví možnost zohlednění snížení emisí z těžby do povinnosti snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot obsažené v § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a povinnost pro dodavatele motorového benzínu a motorové nafty zasílat Ministerstvu životního prostředí zprávy (hlášení) o ušetřených emisích z těžby.
 • Navrhuje se úprava sankce za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů podle § 20 zákona o ochraně ovzduší. Platné znění zákona umožňuje uložit pouze pokutu do výše 10 milionů Kč, která by však v praxi neměla odrazující charakter. Výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů se proto navrhuje stanovit jako součin množství emisí skleníkových plynů v kg CO2, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 15 Kč.

 

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Cílem předkládaného návrhu je provést transpozici revize směrnice EIA, jejíž transpoziční lhůta uplyne 16. května 2017. Zároveň jsou v návrhu obsaženy i další změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jejichž cílem je zjednodušení právní úpravy.

Nejdůležitějšími navrhovanými změnami vycházejícími z revize směrnice EIA jsou:

 • zavedení definice posuzování vlivů na životní prostředí
 • nová úprava výjimek z působnosti zákona EIA
 • změna vymezení podlimitních záměrů podléhajících procesu EIA
 • změny v rozsahu posuzování v procesu EIA
 • úprava náležitostí oznámení záměru
 • úprava kritérií pro zjišťovací řízení
 • úprava náležitostí dokumentace
 • úprava platnosti stanoviska EIA
 • zavedení mechanismu pro řešení střetu zájmů
 • zavedení sankcí

 

Nejdůležitějšími změnami, které mají přispět ke zjednodušení právní úpravy, jsou:

 • výrazné omezení podlimitních záměrů podléhajících procesu EIA
 • celková úprava přílohy č. 1 k zákonu EIA
 • upřesnění definice navazujících řízení
 • zrušení možnosti vyjadřovat se k posudku
 • úpravy veřejného projednání
 • upřesnění podmínek udělování, prodlužování a odjímání autorizace
 • zefektivnění mezistátního posuzování
 • zpřesnění pojmů v rámci strategického posuzování
 • zkrácení, zefektivnění a zjednodušení procesu SEA