Více času na podstatné

Poslanci mají od zítra na programu zákon o odpadech, IPPC, obchodování s povolenkami a horní zákon

17.09.2012 15:21
Aktualizace:

Emisní povolenky - Út 18. 9., 3. bod, návrh zákona prošel prvním čtením (zákon projedná: hospodářský výbor a výboru pro ŽP)

Stavební zákona - St 19. 9., 3. bod dopoledne

Hospodaření s energií - St 19. 9., 1. bod dopoledne

Horní zákona - Út 25. 9., 15. bod

 

 

Návrh pořadu 46. schůze PSP ČR (od 18.09.2012 14 h):

 

ODPADY:

bod č. 39) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/.

Hlavním cílem předkládaného zákona je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které byly shledány jako ne zcela nutné, a to při zachování dostatečné ochrany životního prostředí. Navrhovaná opatření by měla v prvé řadě prospět malým a středním podnikatelům. Konkrétně se jedná o zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství (povinnost zůstane zachována pouze pro obce), zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro který je možno vykonávat funkci odpadového hospodáře, zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování a zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím zavedení elektronického informačního systému (již nebude nutno rozesílat sedm vyplněných evidenčních listů). Kromě změn požadovaných výše uvedeným usnesením vlády obsahuje novela i další opatření, která by měla přispět ke snížení administrativní zátěže. V oblasti evidence a ohlašování bude zrušena povinnost dopravců zasílat informace o své firmě a povinnost ohlašovat provoz některých shromažďovacích a sběrových míst odpadu. Díky elektronizaci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude celý postup průhlednější jak pro subjekty žádající o hodnocení tak pro kontrolní orgány. 

 

IPPC:

bod č. 43.) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 780/ 

 

Shrnutí hlavních cílů návrhu nového zákona:

• Úprava definic pojmů a terminologie.
• Úpravy a rozšíření průmyslových činností v příloze č. 1.
• Posílení role nejlepších dostupných technik.
• Stanovování emisních limitů v povolovacích řízeních podle závěrů o BAT.
• Zavedení zvláštních podmínek pro ochranu půdy a podzemních vod.
• Vymezení inspekce IPPC zařízení.
• Optimalizace postupů při výměně informací o BAT, nové nastavení systému výměny informací o BAT.
• Podpora nově vznikajících technik.
• Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení v návaznosti na vydání nebo revizi Referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a další změny v právní úpravě přezkumu.
• Rozšíření účasti veřejnosti v povolovacích řízeních.
• Revize výše a aplikace poplatků stanovených zákonem o správních poplatcích
v souvislosti s vedením správního řízení o žádosti o vydání integrovaného povolení,
a o jeho změnách.
• Transpozice a implementace níže jmenovaných právních předpisů Evropské unie.
• Zajištění vazby problematiky integrované prevence na zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• Posílení role krajských úřadů (KÚ) při vymezování zařízení.
• Optimalizace právní úpravy činnosti odborně způsobilých osob.
• Zjednodušení odvolacího řízení.
• Přechod a zrušení integrovaného povolení, přechod zařízení mimo režim integrované prevence.
• Optimalizace nahrazovaných správních aktů.
• Úpravy a doplnění skutkových podstat správních deliktů a optimalizace výše sankcí.
• Zavedení informačního systému integrované prevence.

 

Emisní povolenky:

bod. č. 46) Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů /sněmovní tisk 772/ 

Obecným cílem předkládaného návrhu je zapracovat příslušné legislativní předpisy Evropské unie v oblasti ochrany klimatu do české legislativy a upravit podmínky v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Především upravit postupný přechod od přidělování bezplatných emisních povolenek k systému prodeje povolenek v aukcích. K dosažení tohoto cíle je potřeba aktualizovat stávající legislativu, aby nový stav legislativy odpovídal revidující směrnici. S ohledem na závaznost implementace směrnice do české legislativy není v materiálu problematika cílů redukce emisí skleníkových plynů diskutována. Mezi konkrétní cíle návrhu patří úprava náležitostí spojených s vydáváním povolení k emisím skleníkových plynů, dále úprava konkrétních podmínek potřebných k zajištění agendy obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a hospodaření s jednotkami přiděleného množství.

 
Horní zákon:

bod č. 146) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/. Navržená novela řeší úpravu střetu zájmů mezi ochranou soukromého vlastnictví a využíváním nerostného bohatství. Předložené řešení výrazně posiluje ochranu práv vlastníků nemovitostí potenciálně dotčených těžbou vyhrazených nerostů. Předložená novela naplňuje koaliční smlouvu stran současné vládní koalice, konkrétně závazek připravit novelu horního zákona, která „odstraní možnost vyvlastnění a další omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech“.

Připomínáme, že Poslanecká smněmovna Parlamentu ČR v rámci 45. schůze neprojednala zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (/sněmovní tisk 622/4/) ani návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon - /sněmovní tisk 573/5/). Další jednání poslanců (46. schůze) je naplánováno na 18. září 2012 od 14hodin.