Více času na podstatné

Poslanci by měli příští týden projednat dvě novely zákona o odpadech

02.06.2014 12:47

PSP ČR od 10.6.2014 Příští týden by měla poslanecká sněmovna projednávat toliko diskutovaný pozměňovací návrh k novele zákona o odpadech. Původně novela řešila pouze tzv. OEEZ. K vládnímu návrhu novely byly na jednání sněmovního výboru pro životní prostředí předloženy dva pozměňovací návrhy. Návrh poslance Jana Zahradníka doplňuje požadavky na hustotu sběrné sítě v systému zpětného odběru elektroodpadů a upravuje způsob kontroly refundací u elektrozařízení, která jsou vyvezena mimo území České republiky. Další pozměňovací návrh od poslance L. Okleštěka zavádí od roku 2015 pro obce povinnost zajišťovat tříděný sběr papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Od roku 2023 pak zakazuje ukládat na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a zejména neupravený směsný komunální odpad. Tomuto zákazu by mělo předcházet postupné navýšení poplatků za skládkování těchto odpadů, od roku 2015 na 600 Kč a v roce 2020 až na 1000 Kč.

Dále na pořadu schůze je i druhá novela zákona o odpadech, tentokrát z pohledu sběren a výkupen. Vláda na konci dubna podpořila zpřísnění pravidel pro provozování sběren surovin, které navrhl Senát. Kraje by pak měly mít nově možnost zakázat provozování sběren, které poruší zákaz výkupu vybraných druhů odpadů. Opatření je namířeno především proti zlodějům kovů.

Poslanci také projednají v prvním čtení novelu zákona, kterým se mění zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a zákon o správních poplatcích. Novela má za cíl stanovit provozovateli povinnost vrátit povolenky, které mu byly neoprávněně přiděleny a vydány, a pro případ, že tak neučiní, má za cíl umožnit Ministerstvu životního prostředí uložit provozovateli sankci. Platná právní úprava povinnost vracení povolenek neupravuje. Dále MŽP navrhuje zrušení povinnosti ověřovatelů emisí mít autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů, pro svou činnost budou muset získat pouze akreditaci ČIA. V neposlední řadě MŽP navrhuje zrušit poplatek ve výši 3.000 Kč, za změnu povolení k emisím skleníkových plynů.

Bodem programu bude i novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Novela zvyšuje maximální výkupní cenu u pozemků potřebných pro dopravní stavby, a měla by tak odblokovat jednání s vlastníky nemovitostí. Majitelé zemědělské půdy budou moci při rychlém jednání získat až osminásobek ceny stanovené znalcem. (Ve výjimečných odůvodněných případech pak až šestnáctinásobek). Praxe ukázala, že dosavadní bonus ve výši 100% je nízký a vlastníky pozemků dostatečně nemotivuje k prodeji půdy.


 
PSP ČR: 10. 6. 2014 / 10. schůze:
Názen předpisu Výsledek

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/  St 11.6. - 1.bod dopol. (druhé čtení)

OEEZ, pozměňovací návrhy
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/  St 18.6.-1.bod bloku (třetí čtení)  
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/  St 11.6.-2.bod dopol.  
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/  St 18.6.-2.bod bloku 3. čt.  
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 182/ 2. týden jednání 10. schůze PS (druhé a třetí čtení)  
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony /sněmovní tisk 207/  St 11.6.-6.bod dopol. (první čtení)  
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/  (první čtení) sběrny a výkupny odpadů
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 109/  St 11.6.-3.bod dopol.  
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/  St 11.6.-4.bod dopol.  
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 122/  St 11.6.-5.bod dopol.  

 

 

Čtěte také:

Usnadnění výkupu pozemků pro strategické stavby a nový princip rozdělení poplatků za znečištění ovzduší

Informace MŽP k průběhu jednání sněmovního výboru pro životní prostředí o novele zákona o odpadech