Více času na podstatné

Poslanci projednají novelu horního zákona

10.07.2012 08:42

Aktualizace: Návrh zákona prošel prvním čtením.

 

V rámci 41. schůze PSP ČR poslanci také projednají v prvním čtení novelu horního zákona. Navržená novela řeší úpravu střetu zájmů mezi ochranou soukromého vlastnictví a využíváním nerostného bohatství. Předložené řešení výrazně posiluje ochranu práv vlastníků nemovitostí potenciálně dotčených těžbou vyhrazených nerostů. Účinnost se předpokládá dnem ode dne jeho vyhlášení.

 

Důvodová zpráva k novele uvádí:

Jestliže jsou využitím výhradních ložisek nerostných surovin ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, objekty a zájmy fyzických nebo právnických osob, jsou organizace, orgány a fyzické a právnické osoby, jimž přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, povinny ve vzájemné součinnosti řešit tyto střety zájmů a navrhnout postup, který umožní využití těchto výhradních ložisek při zabezpečení nezbytné ochrany uvedených objektů a zájmů.

Těžební organizace je povinna před zařazením příslušných prací do plánu otvírky, přípravy a dobývání, který je součástí žádosti o povolení hornické činnosti, dohodnout se s orgány a fyzickými a právnickými osobami, kterým přísluší ochrana těchto objektů a zájmů, o tom, zda ohrožený objekt nebo zájem se má chránit, v jakém rozsahu, popřípadě po jakou dobu a dohodu předložit krajskému úřadu k zaujetí stanoviska.

Nedojde-li k dohodě mezi organizací a fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou vlastníky dotčených pozemků a nemovitostí a převažuje-li veřejný zájem na využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemků a jiných nemovitostí, je možno podle současně platné právní úpravy nabývat pro plnění úkolů stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo práv k nemovitostem a rozhodnutím o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva.

Současná právní úprava tedy nedostatečně zabezpečuje ochranu soukromého vlastnictví a zvýhodňuje stát, jako vlastníka ložisek vyhrazených nerostů, kterému umožňuje, v případě převládajícího veřejného zájmu na využití výhradního ložiska nad oprávněným zájmem vlastníka pozemku a jiných nemovitostí, vyvlastnění tohoto majetku.

 

Text novely zákona:

ZÁKON

ze dne       2012

kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 315/2001Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 85/2012 Sb., se mění takto:

 

  1. V § 31 odst. 4 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).
  1. V § 33 se odstavec 4 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

  1. V § 33 odstavci 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.
  1. V § 41 se slova „32a a § 33 odst. 4“ nahrazují slovy „a 32a“.

 

Čl. II

Účinnost

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

 

Dokumenty ke stažení:

Návrh zákona včetně důvodové zprávy

Platné znění s vyznačením změn

 

Ohlas v médiích:

Českénoviny.cz: Majitelé domů nad ložisky hnědého uhlí by se v budoucnu nemuseli obávat vyvlastnění kvůli těžbě. Posílit jejich práva má vládní novela horního zákona, kterou dnes sněmovna v prvním čtení podpořila. Návrh, který vychází z koaliční smlouvy, se nelíbí těžařům, horníkům ani Svazu průmyslu a dopravy. Požadují ho naopak ekologové a těžbou nejohroženější obec Horní Jiřetín. Více se dočtete v článku Lidem z domů ohrožených těžbou už možná nebude hrozit vyvlastnění