Více času na podstatné

Poslanci schválili novelu IPPC v senátním znění

19.02.2013 18:31

Poslanci dnes projednali a schválili novelu zákona o IPPC ve znění pozměňovacího návrhu Senátu. Cílem novely je mj. zefektivnění povolovacích procesů a posílení aplikace nejlepších dostupných technik. Dle požadavků Evropské komise měla být novela účinná do 7. ledna 2013.

Poslanci dnes znovu projednávali novelu zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování. Senát na začátku února vrátil návrh zákona zpět s poměňujícím návrhem. Pozměňovací návrh se týkal přílohy č. 1. Senát navrhl upravit v bodě 4.1. písmeno h) a to takto: „h) polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy“, původní návrh schválený poslaneckou sněmovnou však zněl "h) plastické hmoty, polymery, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy".

Ministr životního prostředí (MŽP) Tomáš Chalupa řekl, že "Z pohledu Ministerstva životního prostředí musím tedy znovu zopakovat, že naší ambicí v žádném případě není na jakéhokoli výrobce v Čechách uvalovat v tomto smyslu tvrdší podmínky, než stanoví směrnice. Výklad, který jsme zvolili, respektive překlad přílohy, je podle mého názoru více méně doslovný a jsme přesvědčeni o tom, že tím správným dokumentem, který zajišťuje transpozici této směrnice, je verze postoupená Poslaneckou sněmovnou do Senátu."

 

Stahujte: text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou

(neobsahuje pozměňovací návrh Senátu!)

 

Senátor Martin Tesařík k pozměňovacímu návrh Senátu citoval názor odborníků. "Tento pozměňovací návrh je takto odůvodněn. Za prvé. Upřesnění znění zákona, které jednoznačně zamezí nesprávnému zařazení zpracovatelských zařízení na výboru plastových dílů z reaktoplastu, například polyuretanu, pod působnost zákona s odkazem na přílohu č. 1 odd. 4.1 písm. h). Za druhé. V souladu znění se správnou technickou terminologií dle názvoslovné normy ČSN I100472 tím, že bude vypuštěn nesprávný nedefinovaný technický termín "plastické hmoty" a ponechán obecný správný termín "polymery"."

 

Usnesení PSP ČR: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 780/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 780/4.

 

Výsledek hlasování: pro 97, proti 34

 

 

Novela zákona o integrované prevenci zahrnuje zejména následující okruhy:

 • Úpravy a doplnění definic pojmů.
 • Posílení role nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Stanovování emisních limitů v povolovacích řízeních podle závěrů o BAT.
 • Zavedení zvláštních podmínek pro ochranu půdy a podzemních vod.
 • Vymezení kontroly zařízení provozovaných v režimu integrované prevence.
 • Optimalizace postupů při výměně informací o BAT, nové nastavení systému výměny informací o BAT.
 • Podpora nově vznikajících technik.
 • Přezkum integrovaného povolení v návaznosti na vydání nebo revizi referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a další změny právní úpravy přezkumu.
 • Úpravy a rozšíření průmyslových činností v příloze č. 1.
 • Posílení role krajských úřadů  při vymezování zařízení.
 • Zjednodušení odvolacího řízení.
 • Optimalizace právní úpravy činnosti odborně způsobilých osob.
 • Zrušení a zánik integrovaného povolení, přechod zařízení mimo režim integrované prevence.
 • Úpravy a doplnění skutkových podstat správních deliktů a optimalizace výše sankcí.
 • Legislativní zakotvení informačního systému integrované prevence.

 

Související článek:

Novela zákona o IPPC míří zpět ze senátu do poslanecké sněmovny