Více času na podstatné

Postup a harmonogram uvedení zdrojů (OZE) do provozu

29.10.2010 08:57

Uvedení obnovitelného zdroje energie do provozu a přiznání nároku na podporu


Pro účely stanovení rozhodného dne, kdy vzniká nárok na přiznání podpory (cena povinného výkupu nebo zeleného bonusu pro zdroje uváděné do provozu v příslušném roce), je klíčové ustanovení bodu 1.9. cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2009, které zní:
„U nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, kdy výrobce začal v souladu s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen nebo kdy poprvé začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů.“
Z výše uvedeného vyplývá, že za den uvedení výrobny do provozu, pro účely stanovení rozhodného dne pro přiznání podpory (povinný výkup nebo zelený bonus) v souladu s odstavcem 1.9. cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2009, lze označit pozdější z termínů „účinná“ licence na výrobu elektřiny a datum paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě, které se dokumentuje vystavením Protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou PDS.
Dále je uveden časový harmonogram celého procesu a rozsah podkladů a úkonů pro provedení jednotlivých kroků časového harmonogramu.

 

 

Kdy může výrobce (investor) podat žádost o první paralelní připojení výrobny k síti:


1) v případě, že smlouva o připojení byla uzavřena před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o
schválení Změny 02/2010 PPDS, nejdříve 30 kalendářních dnů před termínem připojení
sjednaným v této smlouvě
2) v případě, že PDS a výrobce sjednali přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o schválení
Změny 02/2010 PPDS smlouvu o budoucí smlouvě o připojení nebo PDS pouze vydal
stanovisko podle vyhlášky č. 51/2006 Sb., ve znění účinném před 1. dubnem 2010, nejdříve
dne, kdy podle této smlouvy nebo podle ustanovení čl. II bod 3 vyhlášky č. 81/2010 Sb. začala
PDS běžet lhůta pro předložení návrhu smlouvy o připojení výrobci (investorovi)
3) v obou případech může výrobce (investor) podat žádost o první paralelní připojení výrobny
k síti teprve až v okamžiku, kdy má k dispozici všechny podklady, které jsou jako minimální
nutné pro podání žádosti uvedeny v následujícím seznamu


Co je minimální součástí žádosti výrobce (investora) o první paralelní připojení výrobny k síti:


1) potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna je provedena
o v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení
o podle předpisů, norem a zásad uvedených v části 3, stejně jako podle PPDS a přílohy
č. 4 PPDS
2) PDS odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení
výrobny v rozsahu podle části 4.5 přílohy č. 4 PPDS
3) zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického
zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s uváděnou výrobnou do provozu, bez
kterého nelze provést připojení výrobny k síti PDS
4) protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
5) místní provozní předpisy
6) žádost o uzavření smlouvy o připojení (pokud již není uzavřena) nebo kopie již uzavřené
smlouvy o připojení
7) výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm výrobce zapsán)
8) doklad o vlastnictví respektive užívacím právu k výrobně
9) protokol o ověření stanoveného měřidla v případě, že bude výrobcem zvolen režim podpory
ve formě zeleného bonusu

Lhůta 30 dnů pro první paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě nezačne běžet dříve, než výrobce doručí PDS úplnou žádost včetně všech podkladů.

Jaké jsou podklady a postup pro podání žádosti o vydání licence na výrobu elektřiny:


Podmínky jsou stanoveny v metodickém pokynu ERÚ k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, který je zveřejněn na webových stránkách ERÚ, ve vyhlášce č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí v energetických
odvětvích, ve znění pozdějším předpisů, a v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějším předpisů.

 

Zdroj: informační materiál ERU