Více času na podstatné

Povinnosti při nakládání s odpady

03.06.2009 12:55

1) Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady  jsou stanoveny částí třetí zákona o odpadech.

 

a) Základní povinnost - předcházení vzniku odpadů – § 10

Povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti  má podle zákona o odpadech každý. Dále jsou  stanoveny povinnosti pro výrobce a dovozce zboží, kteří mohou volbou surovin, materiálů a výrobních technologií plnění těchto všeobecných povinností nejvíce ovlivnit (povinnosti výrobců minimalizovat možnost vzniku odpadů po upotřebení výrobku a povinnosti výrobců a dovozců  dodávat s výrobkem i informaci o využití či odstranění z něj vznikajících odpadů).

 

b) Další všeobecnou povinností je přednostní využívání odpadů, jejichž vzniku se nedalo předejít. Tu zákon ukládá rovněž každému v § 11 a tímto ustanovením je stanovena hierarchie nakládání s odpady, Přednostní využití odpadů je povinností, od které lze upustit pouze tehdy, nejsou-li v dané chvíli a místě technické nebo ekonomické předpoklady pro její splnění a je-li to v souladu s POH. Nebude-li zdůvodněno v  POH, bude sankcionováno. Materiálové využití má přednost před energetickým (jiným).

 

c) Obecné povinnosti § 12 jsou všeobecnými  povinnostmi při nakládání s odpady (adresované všem, kterým odpady vznikají a kteří s nimi nakládají):

 

- nakládání s odpady pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených (pokud dále není stanoveno jinak – jinak je stanoveno v § 14 odst. 2 a v § 33b odst. 1 písm. b) – účinnost až od 1.1.2007) 

- předávat odpady pouze do vlastnictví osobám k jejich převzetí oprávněným (provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 a 2, obce podle § 17)

- zjistit, zda osoba, které odpady předává je osobou oprávněnou k jeho převzetí

- zákaz ředění a míšení nebezpečných odpadů navzájem i s ostatními odpady. Možné jen se souhlasem orgánu kraje v přenesené působnosti, neohrozí-li ŽP a zdraví lidí a je-li jeho účelem splnění požadavků technologie zpracování odpadů

- na jednotky požární ochrany a další právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou zvláštními právními předpisy (například zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů) určeny k řešení havárií a zdolávání požárů se při této činnosti nevztahují povinnosti původců odpadů a oprávněných osob.

 

 

 

d) Mezi všeobecné povinnosti náleží i balení a označování nebezpečných odpadů  (§ 13).

Nebezpečné odpady by se měly balit a označovat podle zvláštních právních předpisů, kterými jsou podle odkazu pod čarou zákon o chemických látkách a přípravcích  a mezinárodní dohody o přepravě nebezpečného zboží po železnici (RID) a po silnicích (ADR). Předpisy pro přepravu řeší balení a označování nebezpečných odpadů při jejich přepravě. Zákon o chemických látkách by měl řešit balení a označování ve všech ostatních situacích („uživatelské obaly“). Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou dále povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit.

 

e) Další všeobecné povinnosti – souhlasy k provozování zařízení k nakládání s odpady (§ 14) a stanovení odpadového hospodáře (§ 15),  budou uvedeny v samostatných lekcích.

 

2) Povinnosti stanovené pro jednotlivé fáze (způsoby) nakládání s odpady

     ( Hlava II část třetí zákona o odpadech).

 

a)      povinnosti původců odpadů

b)      povinnosti při sběru a výkupu odpadů

c)      povinnosti při využívání odpadů

d)      povinnosti při odstraňování odpadů

-          společná ustanovení

-          zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů

-          zvláštní ustanovení pro spalování odpadů

e)      povinnosti při přepravě odpadů

 

Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady pod písm. a) až d) jsou jednak  společné pro všechny  v nich uvedené povinné osoby, např.:

-         ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

-         ověřovat  nebezpečné  vlastnosti  odpadů  podle  §  6  odst.  4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

-         zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

-         vést  průběžnou  evidenci  o  odpadech  a  způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a  zasílat příslušnému správnímu úřadu další  údaje v  rozsahu stanoveném  tímto zákonem 

-         umožnit  kontrolním   orgánům  přístup  do objektů,  prostorů a zařízení  a na  vyžádání předložit  dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

-         vykonávat kontrolu vlivů  nakládání  s  odpady na  zdraví lidí a životní prostředí  v souladu se  zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

 

Pro původce odpadů a provozovatele zařízení ke sběru a výkupu odpadů:

-         odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

-         zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

-         odpady,  které  sám  nemůže  využít  nebo  odstranit  v souladu s tímto  zákonem a  prováděcími právními předpisy, převést  do vlastnictví pouze osobě oprávněné k  jejich převzetí podle § 12 odst. 3,  a to buď  přímo, nebo prostřednictvím  k tomu zřízené právnické osoby,

-         shromažďovat   odpady   utříděné   podle   jednotlivých   druhů a kategorií,

-         pokud vzhledem  k  následnému   způsobu  využití  nebo odstranění odpadů není třídění  nebo oddělené shromažďování nutné, může  od  něj  původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy

Pro provozovatele zařízení k nakládání s odpady:

-         provozovat  zařízení  ke  sběru  nebo  výkupu  odpadů v souladu s jeho schváleným     provozním řádem,

-         zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru  nebo výkupu a odebírat  nebo vykupovat zveřejněné druhy  sbíraných   nebo  vykupovaných  odpadů   za  stanovených podmínek,

-         oznámit bez zbytečného odkladu příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nepříznivé vlivy nakládání s odpady na zdraví  lidí  nebo  životní  prostředí,  které  jsou  v rozporu s vlivy očekávanými  nebo popsanými v  provozním řádu zařízení, nebo vlivy, které překračují stanovené limitní hodnoty.

 

Adresně stanovené jen pro jednu fázi nakládání s odpady:

 

a) pro původce odpadů:

-         zpracovat  plán  odpadového  hospodářství  v  souladu  s tímto zákonem  a  prováděcím  právním  předpisem a zajišťovat jeho plnění,

-         platit  poplatky   za  ukládání  odpadů   na  skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

-         s nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

 

b) pro provozovatele zařízení k odstranění odpadů:

-         odstranit odpady v mimořádných  případech na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, je-li to nezbytné z hlediska  ochrany  životního  prostředí  a  pokud  je  to pro provozovatele   technicky   možné; náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  uhradit osoba za odpad odpovědná

-         zvláštní povinnosti (navíc oproti jiným zařízením k odstraňování odpadů) jsou stanoveny pro provozovatele skládek

 

c) pro dopravce odpadů:

Dopravce, který není zároveň osobou oprávněnou převzít odpady do svého vlastnictví podle
§ 12 odst. 3, nesmí převzít odpady do svého vlastnictví. V § 16 odst. 3: přeprava odpadu nepodléhá souhlasu. To znamená, že dopravce zodpovídá pouze za dopravu, ale za odpad odpovídá původce až do doby jeho předání oprávněné osobě. Proto má dopravce při přepravě nebezpečného odpadu, podle zákona o odpadech, povinnost pouze vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném v § 25 a v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a při přepravě jakéhokoliv odpadu povinnost na vyžádání  kontrolních orgánů předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s přepravou odpadů. Ostatní povinnosti dopravce odpadů vyplývají ze zvláštních právních předpisů (především Zákon č. 111/1994 Sb.,  silniční zákon, ve znění pozdějších předpisů, Evropská  dohoda o  mezinárodní silniční  dopravě nebezpečných věcí -  ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., Řád pro   mezinárodní   železniční  dopravu nebezpečného zboží (RID)).

 

 

3) Povinnosti stanovené pro vybrané druhy odpadů

     (část čtvrtá a pátá zákona o odpadech)

 

a) Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními

     (část čtvrtá zákona o odpadech)

 

V souladu se specificky zaměřenými Směrnicemi ES, stanovujícími požadavky na nakládání s jednotlivými druhy odpadů, zasluhujícími zvláštní pozornost či vyžadující  specifické podmínky nakládání s nimi, byla do zákona zařazen část čtvrtá, ve které jsou v § 25  vyjmenované komodity  zpracovány v souladu se směrnicemi ES samostatně, i když s maximální snahou o jednotný přístup řešení.

Nakládání s těmito vybranými výrobky, zařízeními a odpady  je upraveno v zemích EU samostatnými směrnicemi. Zákon tyto směrnice v plném rozsahu přejímá a v této části upravuje vztahy, které nejsou řešeny v jiných částech zákona. Podrobnosti technického charakteru vyplývající ze směrnic ES budou upraveny prováděcími právními předpisy.

Pro správné pochopení celé této části zákona má klíčový význam ustanovení odst. 2, který  znamená, že povinnosti stanovené pro vybrané odpady v této části jsou navíc, nebo obecné povinnosti stanovené zákonem pozměňují, ale neruší. Zároveň toto ustanovení znamená, že čtvrtá část zákona o odpadech je ve vztahu k ostatním jeho částem specielní, tj. ustanovení ostatních částí zákona se uplatňují jen pokud v této – čtvrté části není stanoveno jinak.

 

Vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními se podle § 25 rozumí:

 

a)   PCB vymezené v § 26 a zařízení je obsahující,

b)   odpadní oleje,

c)   baterie a akumulátory,

d)   kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady,

e)   odpady z výroby oxidu titaničitého,

f)   odpady azbestu,

g)   autovraky,

h)   elektrická a elektronická zařízení.

 

Každá z vyjmenovaných komodit je zpracována v samostatné hlavě této části zákona. Povinnosti stanovené navíc nebo jinak než v obecně platných částech zákona (pro všechny odpady) jsou zde pro jednotlivé odpady, výrobky nebo zařízeními stanoveny s ohledem na důvody jejich samostatného řešení  a cíle, kterých jím má být dosaženo. Jsou to:

a)PCB a zařízení je obsahující (§ 26, 27 zákona a vyhláška č. č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB) – cílem je jejich úplné odstranění do konce roku 2010

b)      Odpadní oleje (§ 28 a 29 zákona a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) – cílem je úplné využití odpadních olejů, přednostně materiálové, nelze-li – energetické

c)Baterie a akumulátory (§ 30 a 31 zákona a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) – cílem je zákaz výroby a dovozu baterií s nadlimitním obsahem rtuti, u ostatních dosažení jejich maximálního využívání (pomocí zpětného odběru) a zamezení jejich odstraňování spolu s komunálním odpadem

d)      Kaly z čistíren odpadních vod (§ 32 a 33 zákona a vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.) – cílem je stanovení jasných podmínek a povinností při využívání kalů na zemědělské půdě.

e)Další biologicky rozložitelné odpady (§ 33a a 33b zákona) – doplněno poslaneckou novelou - účelem bylo, na žádost obcí, upravit jednak zjednodušený režim provozu menších kompostáren obcí pro zpracování jejich odpadu ze zeleně, při zachování vysokého standardu ochrany životního prostředí,  jednak jasného vymezení přechodu kompostů z režimu odpadů do režimu výrobků. Technické podrobnosti, požadavky na vybavení kompostáren, kvality vstupujících i vystupujících odpadů i kompostů, které již nebudou považovány za odpady, způsoby jejich hodnocení včetně odebírání vzorků  k tomuto účelu, stanoví na základě zmocnění § 33b odst. 3 Ministerstvo ŽP ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví prováděcím právním předpisem (účinnost posunuta na 1. duben 2007).

f)        Odpady z výroby oxidu titaničitého (§ 34 zákona a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) – cíl – zajištění ochrany ŽP

g)Odpady z azbestu (§ 35 a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) – cílem je ochrana zdraví lidí při nakládání s odpady azbestu a umožnění jejich skládkování na skládkách ostatního odpadu

h)Autovraky (§ 36 až 37e a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) – cíl - dosažení kvót materiálového využití všech částí vybraných autovraků a financování nakládání s autovraky ze strany výrobců a akreditovaných dovozců vozidel

i)        Elektrická a elektronická zařízení (§ 37f až 37o a vyhláška č. vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o  bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) – cílem opět dosažení stanovených kvót materiálového využití všech částí elektrozařízení při plném financování jejich výrobci, zpětný odběr.

 

b) Povinnosti při zpětném odběru některých výrobků

Právě  za účelem dosažení maximální úrovně sběru použitých výrobků pro účely dosažení co nejvyšší úrovně jejich využití  a zabránění jejich odkládání do komunálního odpadu, při naplnění principu „znečišťovatel platí“, jsou částí pátou zákona o odpadech (§ 38) stanoveny druhy výrobků, které mají jejich výrobci a dovozci (osoby uvádějící je na trh v ČR) povinnost zpětně odebírat.  Hlavími povinnostmi těchto povinných osob je:

 

-         stanovené výrobky bezplatně odebírat od spotřebitele,  případně  i od obce, zajistit dostatečný počet míst zpětného odběru,

-         zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem  spotřebitele bez jeho nadměrného zatížení

-         zajistit  využití  nebo odstranění zpětně  odebraných použitých  výrobků  v  souladu s  tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, a to do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byly odebrány,

-         zpracovávat  roční  zprávu o plnění  povinnosti zpětného  odběru za  uplynulý kalendářní  rok,

-         prostřednictvím  právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává stanovené výrobky spotřebiteli, (poslední  prodejce) zajistit,  aby  byl  spotřebitel  informován o  způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků.

 

Výrobky, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje jsou podle § 38 odst. 1 zákona o odpadech:

 

a)      oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,

b)      elektrické akumulátory,

c)      galvanické články a baterie,

d)      výbojky a zářivky,

e)      pneumatiky,

f)        elektrozařízení pocházející z domácností /§ 37g písm. f)/

 

Podrobnosti zpětného odběru stanoví vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb.

 

 

Kontrolní otázky:

 

1.      Otázka: Jakou povinnosti má při nakládání s nebezpečným odpadem pouze jeho původce?

 

Odpověď: Nakládat s nebezpečnými  odpady pouze na základě souhlasu věcně a  místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Oprávněným osobám ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů nahrazuje tento souhlas k provozování zařízení a jeho provoznímu řádu (§ 14 odst. 1 zákona o odpadech) a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

 

2.      Otázka: Jaké povinnosti má ze zákona o odpadech dopravce nebezpečných odpadů?

 

Odpověď: Dopravce nebezpečných odpadů má podle zákona o odpadech povinnost pouze vést evidenci a ohlašovat přepravované nebezpečné odpady v rozsahu stanoveném v § 25 a v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a povinnost na vyžádání  kontrolních orgánů předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s přepravou odpadů. Ostatní povinnosti dopravce odpadů vyplývají ze zvláštních právních předpisů: zákon č. 111/1994 Sb.,  silniční zákon, ve znění pozdějších předpisů, Evropská  dohoda o  mezinárodní silniční  dopravě nebezpečných věcí -  ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., Řád pro   mezinárodní   železniční  dopravu nebezpečného zboží (RID).