Více času na podstatné

Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více

19.08.2013 10:02

Společnost EKONOX, s.r.o. Vás zve na pracovní setkání „Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více “

 

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o problematiku a povinnosti spojené se zákonem o ochraně ovzduší (zpracování Žádosti o povolení provozu) si Vás společnost EKONOX, s.r.o. ve spolupráci s Asociací dodavatelů tepla a technologií, dovoluje pozvat na pracovní setkání provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, kteří provozují stacionární zdroje znečišťování ovzduší a spalovací zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více.

  • Nevíte, jaké se na Vás vztahují povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a dalších zákonů v oblasti ŽP?
  • Nezaregistrovali jste, že se na Vás vztahuje povinnost zpracovat Žádost o povolení provozu, či jste nestihli tuto žádost podat na Krajský úřad včas?

 

Pokud ne, tak právě Vám je určen náš workshop,

 

který se koná dne 17. září 2013 Hotel Astra, Praha Strašnice

 

První část je zaměřena na aktuální legislativní povinnosti provozovatelů, vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a související emisní vyhláškou. Zde se dozvíte informace o základních změnách a povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v oblasti ochrany ovzduší, emisních limitech a monitoringu znečišťujících látek. Mezi hlavní změny patří změny v kategorizaci a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší (zrušeny malé, střední velké a zvláště velké zdroje), nově povinnost zažádat KÚ o nová povolení provozu či ke změně stávajících povolení provozu, povinnosti v měření emisí, poplatky za znečišťování ovzduší. Dále budou účastníci stručně seznámeni s ostatní  legislativou v oblasti životního prostředí (např. vody, odpady, chemické látky). Přednášejícími budou kompetentní zaměstnanci společnosti EKONOX, s.r.o.

 

Druhá část workshopu, bude zaměřena na interaktivní zpracování Žádosti povolení provozu. Dozvíte se, zda máte povinnost zpracovat tuto žádost. Jak zpracovat dílčí části tohoto povolení a do kdy a kam dokument zaslat.

 

Ukázku vyplnění žádosti provede lektor společnosti EKONOX, s.r.o. na fiktivním případě krok za krokem. Zaměří se na obsah vlastní žádosti s podrobným postupem při vyplňování dílčích částí s přiložením příslušných příloh. Během celého výkladu je možné vznášet konkrétní dotazy.

 

Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni si na základě získaných poznatků a obdržených podkladů zpracovat Žádost o povolení provozu vlastními silami.

 

Workshop je určen zájemcům jak z výrobní oblasti (malé kotelny, lakovny, svařovny, recyklace odpadů…), tak i nevýrobního sektoru (školy, nemocnice, léčebny, domovy důchodců, sportovní areály…).

 

Podrobné informace o připravovaném workshopu naleznete na našich internetových stránkách www.ekonox.cz.