Více času na podstatné

Povinnosti v BOZP začínajícího podnikatele v dopravě

09.08.2011 07:33

Začínám podnikat jako OSVČ v dopravě do 3,5 tuny. Nemám žádné zaměstnance, auto řídím sám. Musím absolvovat školení řidičů a BOZP a lékařskou prohlídku? Jak často?

 

Podle ustanovení § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platí, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o
a) zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje,
b) fyzickou osobou, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,
c) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené v písmenu a) nebo b),
d) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí,
se vztahuje § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce (ZP) a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Tam, kde se v ZP nebo v části první uvádí zaměstnavatel nebo zaměstnanec, rozumí se tím osoba uvedená v § 12.

Vzhledem k tomu, že jste fyzická osoba, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního zákona (živnostenského zákona), platí na vás předmětná ustanovení v plném rozsahu. Protože ale jste sám sobě zaměstnavatelem a sám zaměstnancem, tak také např. rozsah a četnost školení si budete určovat sám, protože podle ZP odpovídá zaměstnavatel a zaměstnavatel také stanoví rozsah a četnost školení. Stejně tak si sám sobě určíte četnost lékařských prohlídek.  Směrnice Mzd PP-265-20.11.67  ze dne 16. prosince 1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci ze dne 21. května 1970 stanoví, že prohlídky pracujících, jejichž činnost může ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva, což jsou řidiči, se mají konat každé tři roky.

 

ZDROJ: BOZPinfo.cz | AUTOR: Dandová Eva