Více času na podstatné

Povrchové vody využívané ke koupání

18.08.2011 08:28

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS zavádí povinnost zpracovat profily pro povrchové vody využívané ke koupání. Tuto povinnost upravuje nově § 34 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání.

Profily zpracované pro povrchové vody využívané ke koupání v členění podle územní působnosti jednotlivých správců povodí:

 

Zdroj: eAGRI.cz