Více času na podstatné

Požadavky na dočasné skladování kovové rtuti vyšly ve sbírce

12.04.2013 10:29

Ve Sbírce předpisů vyšla pod číslem 93 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem vyhlášky je doplnění definice dočasného skladování kovové rtuti v souladu se směrnicí 2011/97/EU a nařízením (ES) č. 1102/2008 tak, že se jedná o dočasné skladování po dobu delší než jeden rok a toto skladování je považováno za odstraňování odpadu. Dále se stanovuje, že zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Konkrétní podmínky a kritéria pro dočasné skladování kovové rtuti včetně požadavků na zařízení využívaná pro tento účel a kritérií pro přijímání tohoto odpadu, které upravuje směrnice 2011/97/EU, se stanovují v samostatné příloze č. 13 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

Dokument ke stažení:

Vyhláška (stav k 20.2.2013)