Více času na podstatné

Pozemkové úpravy pomáhají obcím i krajině

15.09.2011 07:06

Cílem odborné konference o pozemkových úpravách, která probíhá ve dnech 13. až 14. září 2011 v prostorách České zemědělské univerzity v Praze, je seznámit širokou veřejnost s vývojem i s aktuálními poznatky restitucí a pozemkových úprav. K závěru loňského roku bylo v rámci pozemkových úprav byla vybudována ekologická opatření na více než jedenácti stech hektarech, protierozní a protipovodňová opatření dohromady na další více než tisícovce hektarů, vzniklo přes 1700 kilometrů cest. Rozpočet na rok 2010 počítal s téměř dvěma miliardami korun, pro letošní rok se počítá se zhruba stejnou částkou.

Konferenci za Ministerstvo zemědělství otevřel dnes Roman Boček, 1. náměstek ministra zemědělství, který zde mj. uvedl: „Pozemkové úpravy patří mezi priority Ministerstva zemědělství, protože znamenají příležitost pro vlastníky, kteří mají opravdu zájem pracovat na zemědělské půdě. Určení vlastnictví pozemků pomáhá v dlouhodobém horizontu obcím ochránit majetek v případě povodní. Zároveň tak slouží jako prevence před erozí i ochrana před kontaminací vody. Mnohdy jsou i nutným předstupněm projektů protipovodňové prevence. Podle mě představují pozemkové úpravy velký impuls pro obnovu celého venkovského prostoru, právě proto jim budeme stále věnovat velkou pozornost.“

Snahou pozemkových úřadů je využít určené prostředky co nejefektivněji a současně využít i jiné zdroje financování. Výhodou procesu pozemkových úprav od roku 2002 jsou finanční prostředky z Evropské unie. V současnosti jde o využívání Programu rozvoje venkova, na které se vážou prostředky ze státního rozpočtu, a to do roku 2013. „Poptávka přibližně trojnásobně převyšuje finanční možnosti,. Pozitivní je, že vychází ze zájmu samotných obcí,“ přibližuje vrchní ředitel Ústředního pozemkového úřadu Jaroslav Vítek „Z celkových přibližně čtyř miliard korun pro aktuální programovací období je už vyčerpáno něco přes polovinu. Na podzim plánujeme vypsat další kolo k předkládání projektů.“.

Významným zdrojem financování jsou také prostředky na protipovodňová opatření ve výši jedné miliardy korun na období 2007 – 2013. Dále se také podstatnou měrou na financování pozemkových úprav podílí Pozemkový fond ČR, přínosná je i finanční spoluúčast Ředitelství silnic a dálnic u pozemkových úprav vyvolaných výstavbou rychlostních komunikací a obchvatů měst a obcí. Celkové náklady na pozemkové úpravy v roce 2010 přesáhly 1,7 mld. korun.

Podle ředitele Vítka jsou pozemkové úpravy cestou k obnově krajiny i duchovních hodnot venkova: „Pomáhají vyřešit vlastnické vztahy a zlepšit hospodaření,“ vysvětluje ředitel Vítek. „Nejen že zpřístupní vlastníkům pole a propojí cestami obce. V mnoha případech se zemědělské cesty využívají k vycházkám, slouží jako in-line nebo cyklistické dráhy, což všechno přispívá ke zkvalitnění života na venkově.“

O potenciálu i významu pozemkových úprav podle názoru odborníků nejlépe vypovídá to, že pozemkové úpravy vítězí v konkurenci všech ekologických a krajinářských projektů v Ceně české krajiny, což je národní soutěž, z níž vycházejí nominace pro celoevropskou Cenu rady Evropy za krajinu.

Děkan fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička zdůraznil význam kvalifikovaných odborníků na danou problematiku. Česká zemědělská univerzita takových připravuje přibližně 40 ročně, především ve specializovaném  oboru krajinné a pozemkové úpravy. Jedním z výzkumných projektů univerzity je například srovnání efektu pozemkových úprav na územích, která jsou bohužel opakovaně postihována například přívalovými dešti, a rozdílu v míře poškození krajiny před a po vybudované pozemkové úpravě.

350 účastníků konference se také věnovalo ochraně půdy a krajiny, konkrétně hospodaření na zemědělském půdním fondu, standardům GAEC, protierozní a protipovodňové ochraně půdy a krajinotvorným opatřením. Na programu byla také přednáška o vývoji vlastnických vztahů k půdě od 12. století, proces konfiskace majetku a pozemkových reforem, vlastnické vztahy k půdě v období socialismu a pozemkové úpravy před rokem 1989. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy prezentoval výsledky výzkumu účinnosti pozemkových úprav a Český úřad zeměměřičský a katastrální možnosti využití zkušeností z pozemkových úprav v projektu digitalizace katastru.  V rámce konference byly také vyhlášeny výsledky soutěže „Společné zařízení roku“, cenu ministra zemědělství v tomto klání získalo opatření k ochraně životního prostředí pozemkového úřadu Nymburk v katastrálním území Sovenice. Projekt citlivě a nápaditě revitalizoval území, kde se v minulosti těžila cihlářská hlína.

 

Další odkazy:

Konference pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy – nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru (publikace)

Soutěž společné zařízení roku

 

Zdroj: MZe