Více času na podstatné

Pozor! Dotace na výměnu kotle v Ústeckém kraji byla vyčerpána

03.09.2013 12:56

Ministerstvo životníhoprostředí (MŽP) dnes zveřejnilo informaci, že již bylo vyčerpáno 20 milionů korun, které byly určené na výměnu starých kotlů v Ústeckém kraji. Celkem bylo podáno 455 žádostí. Pokud kraj projeví zájem, je Ministerstvo životního prostředí připraveno vyhlásit další výzvu kotlíkové dotace.

Žádosti přijaté dne 3. září 2013 nad rámec uvedené alokace mohou při zachování posloupnosti nahradit žádosti vyřazené z důvodu nesplnění podmínek. Všechny další žádosti doručené po tomto termínu budou v souladu s podmínkami dotačního programu automaticky vyřazeny.

Žadatel o dotaci obdrží nejpozději do 4 měsíců vyrozumění o Rozhodnutí ministra životního prostředí nebo Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace s pokyny k uzavření smlouvy nebo vyrozumění o neposkytnutí dotace v případě nepodpořených žadatelů.

Úspěšný žadatel má potom 9 měsíců na likvidaci starého kotle, koupi a instalaci nového kotle a předložení kompletních dokladů ke kontrole před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Po podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran obdrží žadatel do 30 dnů dotaci na svůj účet.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.