Více času na podstatné

Pozvánka na odborný seminář „Vápno, cement, ekologie 2018“

23.04.2018 07:26

Ve dnech 26. – 28. 6. 2018 v kongresovém hotelu Jezerka proběhne další ročník významné akce „Vápno, cement, ekologie 2018“. Účastníci tohoto odborného semináře se mohou těšit na nabitý třídenní program zahrnující řadu zajímavých přednášek na aktuální témata:

 

  • Nový zákon o odpadech, stěžejní záměry a realizační termíny, významné změny oproti současné úpravě
  • Popílky se zbytkovým obsahem amoniaku - zkušenosti s jejich nakládáním, hygienický a environmentální pohled
  •  „Low carbon“ cementy v EN 197-1 a v EU ETS 2020, legislativa EU ETS 2020
  • Posouzení životního cyklu pro „Český cement“ a environmentální prohlášení o výrobku
  • Snížení emisí NOx na vápenických pecích
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Ve středu 27. 6. 2018 akci obohatí technická exkurze do provozu společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. v Chrudimi. Na ní bude navazovat exkurze s ochutnávkou do Pardubického pivovaru Pernštejn.

 

Vybrané příspěvky:

Problematika stanovení obsahu amoniaku v popílku (Ing. Tomáš Táborský, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.)

Anotace: Stanovení obsahu amoniaku v popílcích postupem podle ČSN ISO 7150-1 Stanovení amonných iontů Část 1: Manuální spektrometrická metoda. Touto metodou lze stanovit obsah extrahovatelných amonných iontů v popílcích a dalších VEP, vznikajících při snižování emisí NOx pomocí SNCR. Vliv iontově výměnné kapacity VEP na výtěžnost amonných iontů při procesu vyluhování.

 

Posuzování životního cyklu „Českého cementu“ (Ing. Marie Tichá, MT konzult)

Anotace: Článek je přehledným shrnutím výsledků studie LCA – posuzování životního cyklu Českého cementu v rozsahu těžba surovin – brána závodu. Jedná se průměrné výsledky, kterým předcházelo zpracování studií LCA jednotlivých výrobních závodů sdružených v rámci Českého cementu. Výsledky jsou prezentovány v kategoriích dopadu požadovaných pro environmentální značení typu III a v modulech A1 až A3 odpovídacích požadavkům ČSN EN 16908, 2017 Cement a stavební vápno. 

 

Kompletní program a přihlášku naleznete na stránkách pořadatele Výzkumného ústavu maltovin Praha, s.r.o. Přihlášky je možné zasílat do 28. 5. 2018.

Účastníci získají potvrzení o absolvování semináře a v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT získávají také 3 body.

Seminář je pořádán ve spolupráci se Svazem výrobců cementu ČR, Svazem výrobců vápna ČR a Svazem výrobců suchých omítkových a maltových směsí ČR.

Ke stažení: