Více času na podstatné

Pracovní skupina k ovzduší v Moravskoslezském kraji zasedla podruhé, tentokrát v Havířově

20.10.2011 14:09

V Havířově se podruhé sešla pracovní skupina k řešení nevhodné situace z hlediska kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Předmětem jednání byl pozměňovací návrh k novému zákonu o ochraně ovzduší ke kontrolovatelnosti domácností, možnosti dotací na výměnu kotlů v domácnostech, zavádění nízkoemisních zón v Moravskoslezském kraji a plnění Akčního plánu pro Moravskoslezský kraj na rok 2011.

V souvislosti s přípravou nového Národního programu na Státním fondu životního prostředí s možností podpory výměny zdrojů v domácnostech je připravena administrace projektů formou tzv. „blokových grantů“. Tento způsob usnadní zpracovávání těchto malých projektů pro individuální příjemce (fyzické osoby). Dle stanovených pravidel bude o grant na SFŽP žádat Moravskoslezský kraj s již známým schématem vlastního programu, který bude poté sám administrovat a kontrolovat.

„Podporovány budou jenom kotle s automatickým přikládáním na uhlí, případně na uhlí a biomasu. Dotace pro jednoho žadatele bude poskytnuta ve výši maximálně 60 tisíc Kč. Podporovány budou pouze kotle s parametry minimálně 3. emisní třídy,“ upřesňuje ministr Tomáš Chalupa.

Pracovní skupina také hledá kombinaci vhodného legálního postihu těch domácností, které se spalováním nekvalitních paliv podílejí na znečišťování. Důraz při jejich kontrolách by měl být kladen na znečišťovatele i s ohledem na ústavní právo na ochranu soukromí, automaticky by pak měly probíhat u těch domácností, které obdrží dotaci. V současné době je rozpracován návrh funkčního modelu úpravy kontrol domácích topenišť, do nějž jsou zapojeni akademici z řad ústavně právních expertů.

V průběhu listopadu bude navíc spuštěna informační kampaň, zaměřená na problematiku nevhodných způsobů vytápění v domácnostech, které významně ovlivňují kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Kampaní chce MŽP upozornit a zdůraznit, jaké dopady mají nevhodné a ekologicky nešetrné způsoby vytápění na životní prostředí v celém kraji. Na kampaň, financovanou z evropských zdrojů, je vyčleněno celkem 7 milionů korun.

MŽP ve spolupráci s krajem a jeho probíhajícím projektem, který se jmenuje „Informační monitorovací systém průmyslového znečištění“ také předloží do příštího zasedání skupiny konkrétní projekt, podle kterého budeme schopni rozeznávat vliv jednotlivých typů zdrojů na ovzduší v jednotlivých lokalitách Moravskoslezského kraje.

Komise se na svém zasedání také seznámila s prezentací hlavního hygienika o zdravotním stavu obyvatel regionu. K uvedenému tématu bude uspořádán i seminář zaměřený na zkoumání vlivu životního stylu na zdraví obyvatel, vlivu pracovní expozice v těžkém průmyslu a na socioekonomické faktory.

 

Zdroj: MŽP