Více času na podstatné

Předávat odpad je možné pouze oprávněné osobě, chyba může stát milióny

16.07.2013 20:48

ČIŽP uložila pokutu ve výši 5.000.000 Kč za porušení zákona o odpadech. Zákon o odpadech společnost porušila tím, že nakládala s velkým množstvím stavebních odpadů a odpadní výkopové zeminy na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určeny. ČIŽP dále upozorňuje, že porušení zákona se v daném případě nedopustila pouze společnost, ale i subjekty, které odpady této právnické osobě předaly. Těmto subjektům hrozí pokuta až do výše 10.000.000 Kč za to, že předali odpad osobě, která k jeho převzetí nebyla oprávněna.

ČIŽP dnes zveřejnila, že dne 27. 6. 2013 nabylo právní moci rozhodnutí ČIŽP (Oblastního inspektorátu Praha)  o uložení pokuty ve výši 5.000.000 Kč společnosti  Agentura „CITY LOGISTIKA“ za porušení § 12 odst. 2 zákona o odpadech. Zákon o odpadech společnost porušila tím, že v letech 2011, 2012 a v části roku 2013 nakládala s velkým množstvím stavebních odpadů (beton, směsné stavební a demoliční odpady) a odpadní výkopové zeminy (minimálně desítky tisíc tun) na pozemcích v k. ú. Lahovice, které nebyly k nakládání s odpady určeny.

Při stanovení výše pokuty inspekce vzala v úvahu zejména fakt, že za stejné porušení zákona o odpadech (tj. neoprávněné nakládání s odpady v k.ú. Lahovice) uložila této právnické osobě již v roce 2010 pokutu ve výši 1.500.000 Kč. Společnost ovšem svoji nelegální činnost v roce 2010 neukončila a i nadále v k.ú. Lahovice nakládala s odpady nezákonným způsobem. V tomto  konkrétním případě bylo inspekcí dále zohledněno, že k nakládání s takto velkým množstvím odpadů docházelo na pozemcích, nacházejících se v záplavovém území. Mohlo tak dojít ke zhoršení průtokového profilu rozvodněného toku (Berounka, Vltava) v záplavové zóně (znemožněním retence vody v říční nivě).

Inspekce v této věci zároveň důrazně upozorňuje, že porušení zákona o odpadech se v daném případě nedopustila pouze Agentura „CITY LOGISTIKA“, ale i subjekty, které odpady této právnické osobě předaly. Těmto subjektům hrozí pokuta až do výše 10.000.000 Kč za to, že předali odpad osobě, která k jeho převzetí nebyla oprávněna.

V kauze bylo inspekcí zároveň podáno trestní oznámení.

 

 

odst 3) a 4) § 12 zákona 185/2001 Sb. v platném znění říká:

 

(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst.  2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst.  1 písm.  b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst.  1 písm.  e).

 

(4) Prvotní původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

 

Přehled oprávněných osob dle §14 zákona o odpadech:

 

Jihočeský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Jihomoravský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Karlovarský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Královéhradecký kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Liberecký kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Moravskoslezský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Olomoucký kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pardubický kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plzeňský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Praha kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Středočeský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ústecký kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vysočina kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Zlínský kraj

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg

 

Vysoká pokuta za porušení zákona o obalech

Inspektoři České inspekce životního prostředí řešili také případ kyjovské společnosti, která porušila povinnosti, vyplývající ze zákona o obalech.

Společnost porušila povinnost, vyplývající z ust. § 12 odst. 1 zákona o obalech tím, že uváděla na trh obaly nebo balené výrobky a nezajistila, aby odpady z obalů jí uvedených na trh byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k zákonu o obalech. Povinnost nebyla splněna pro jednocestné obaly.

Firma dále porušila povinnost, vyplývající z ust. § 15  odst. 1 písm. c) zákona o obalech tím, že neprokázala inspekci pravdivost údajů vedených a ohlašovaných podle § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o obalech - konkrétně tím, že v Ročním výkazu o obalech a odpadech z obalů za rok 2010 byly uvedeny údaje o jednocestných obalech (papírových a plastových), ke kterým společnost nedoložila doklady o recyklaci a využití.

Inspekce respektovala absorpční zásadu; společnosti uložila za nejpřísněji postižitelný správní delikt (dle ust. § 45 písm. c) zákona o obalech) pokutu ve výši 600 000 Kč.