Více času na podstatné

Předběžná závěrečná zpráva Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI

27.05.2011 09:07

 

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI se letos uskutečnil v moderním prostředí pavilonu P v tradičním jarním termínu od 24. do 26. května.

WATENVI tvoří 17. Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, kterou pořádá Sdružení oborů vodovodů a kanalizací SOVAK ČR, a 17. Mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Tradiční součástí veletrhu byl odborný doprovodný program, který se především věnoval novinkám ve financování a nové legislativě v oborech vodního a odpadového hospodářství.

Novela vodního zákona se skloňovala ve všech pádech
Poslední novela vodního zákona (150/2010 Sb.), učinná od 1. srpna 2010, přinesla zásadní změny v oblastech spadajících do kompetence Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ČR. Pokusila se tak reagovat na potíže dlouhodobě avízované aplikační praxí a realizoval se jí další pokus o dokončení transpozice Rámcové směrnice o vodách a dalších souvisejících směrnic. Jedním z nejdůležitějších v novele je proces ohlašování, který by měl umožnit vypouštění odpadních vod do vod povrchových i do vod podzemních. Jde o proces, který by měl probíhat přiměřeně, podle stavebního zákona.

Financování vodohospodářských projektů
V rámci doprovodného programu se hovořilo o možnostech získání dotací z OPŽP. V současnosti je otevřena již XXVII. výzva pro žadatele o dotace z OPŽP z osy 1.3. Omezování rizika povodní. Další je naplánována na září až říjen letošního roku. Do současnosti bylo podáno 112 projektů z celé ČR, v nichž o peníze žádaly zejména města, svazky obcí a kraje.

V ČR je čištění odpadních vod na evropské úrovni
Vodohospodářské projekty jsou nejčastěji financovány z více zdrojů, a to z fondů EU, bankovního úvěru a vlastních zdrojů. Hlavními dotačními programy pro podporu vodohospodářské infrastruktury jsou Operační program životního prostředí (OPŽP) a Program rozvoje venkova (PRV). Právě z toho lze financovat projekty u obcí do 500 obyvatel a čistírny odpadních vod s celkovou kapacitou do 2000 obyvatel. V PRV je také stanovena obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby v obcích do 500 obyvatel. Aktuálně není toto opatření otevřeno, přijímání žádostí bude zřejmě až v říjnu 2011.

Odpady by se měly více využívat
Aplikaci právních předpisů do konkrétního nakládání s odpady byla věnován seminář Informace o vývoji legislativy v odpadovém hospodářství, přednášky se týkaly též aktuálním otázkám využití hodnocení odpadů CeHO. Důležité je jak hodnotit odpady. Nemusí jít totiž o materiál, kterého se chce člověk nebo firma zabavit. V současnosti se všichni odborníci kloní k tomu, aby odpad byl využitelnou surovinou. V tomto případě je samozřejmě potřeba zjistit jeho konkrétní vlastnosti a kvalitu. Specialisté informovali o nástrojích, které jsou potřeba k hodnocení vlastností odpadů, ale též o předpisech, metodických pokynech a návodech týkající se této oblasti.

Česko se zatím příliš nevěnovalo energetickému využívání odpadů
Česká republika musí svůj přístup k energetickému využívání odpadů jako celek přehodnotit, protože se bez těchto technologií z mnoha důvodů, především budoucnosti odpadového hospodářství, zcela jistě neobejde. Energetické využívání různých odpadů představuje součást energetické bilance ČR. Česko však energetické využívání odpadů dosud nerozvíjelo a raději nechávalo přes tři miliony tun spalitelných odpadů ročně vyhodit na skládky.
Podle dosavadních informací je reálné, že za pomoci prostředků stávajícího OPŽP by v horizontu let 2015 – 2017 mohla být realizována zařízení EVO v Moravskoslezském a Plzeňském kraji. Existují úvahy o přípravě dvou tří spalovenských zařízení v dalších krajích a o úpravě některých stávajících energetických zdrojů na spoluspalování upravených odpadů (např. v Kladně).

Setkání s americkými a kanadskými odborníky na řízení povodňových rizik
O své zkušenosti s krizovým řízením při Katrině v roce 2005 a s budováním nového systému protipovodňové ochrany se přijeli podělit generál americké armády Robert Crear, s bývalým starostou New Orleans Rayem C. Naginem, Warren Riley, bývalý velitel policie v New Orleans, z Kanady přiletěl Don Brennan, bývalý výkonný ředitel Manitobské organizace pro krizové řízení.

Ukázky proti vodě před pavilonem Z
Na veletrhu se v expozici České povodňové asociace u bazénu Z prezentovalo Ministerstvo životního prostředí. Návštěvníky informovalo o současném stavu ochrany před velkou vodou v ČR. Současný stav ochrany vychází ze zkušeností posledních patnácti let. MŽP prezentovalo také změny povodňové legislativy, například novelu vodního zákona, vyhlášku o plánech povodí i o záplavových územích, různé metodické pokyny pro předpovědní a hlásnou povodňovou službu, mezinárodní spolupráci v této oblasti apod. Probíhaly tam praktické ukázky ochrany proti velké vodě.

Udělená Zlatá WATENVI a další ocenění
Na společenském večeru v Rotundě pavilonu A byla udělena Zlatá medaile WATENVI 2011, oceněny nejlepší Vodohospodářské stavby roku 2010 i Ekologická stavba roku. Dále byly vyhlášeny výsledky soutěže AURA o nejefektivnější marketingové využití expozice. Uskutečnila se vodárenská soutěž zručnosti a fotosoutěž VODA 2011.

WATENVI – centrem mezinárodního obchodu
Veletrh navštívilo značné množství zahraničních obchodních delegací, jejich cílem bylo vzájemné předávání informací, výměna zkušeností a seznámení se s novými technologiemi. V letošním roce jsme přivítali početné delegace z 10 zemí světa.

Miroslav Nováček, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR:
Na veletrhu vystavují nejvýznamnější společnosti a firmy z této oblasti a zároveň operátoři na vodohospodářském trhu. Jsem přesvědčen, že tato prestižní akce splňuje charakter, který my, jako vodohospodáři, očekáváme. Tedy od prezentace našeho oboru pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Chtěl bych vzpomenout také na zpracování odpadů, kde se především jedná o problematiku, která souvisí s naším oborem. WATENVI splnil naše očekávání a jeho konání má své opodstatnění.

Eva Rolečková, vedoucí oddělení správy povodí Mze:
Návštěvnost naší expozice byla poměrně velká, s úrovní veletrhu WATENVI jsme spokojeni. Neměli jsme mnoho času k prohlídce ostatních expozic, neboť návštěvníků bylo opravdu hodně a museli jsme se jim věnovat. Je dobré, že se takové veletrhy konají.

Lenka Brandtová, vedoucí odboru komunikace, Státní fond životního prostředí:
Zájem o náš stánek byl velký, stále probíhaly různé konzultace a také jsme pořádali přednášky s aktuální tématikou.

Jiří Mlynář, manažer projektu, Duktus litinové systémy s.r.o.:
Letošní ročník se nám líbí, neboť je umístěn v nádherném pavilonu, úroveň je vysoká. WATENVI jsme samozřejmě využili k různým jednáním s našimi kolegy a opět jsme se setkali se všemi známými vodohospodáři. Letošní ročník se opět vydařil.

Jakub Pahorecký, společník DISA v.o.s.:
Pro nás šlo o zajímavý veletrh a společenskou událost, návštěvnost v naší expozici byla vysoká. Brno využíváme k setkání se svými obchodními přáteli i s přáteli z branže.

Jiří Ašendryl, technický marketing, HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.:
Letos jsme s účastí na veletrhu spokojeni, naši expozici navštívila řada lidí. Šlo o odborníky z vodáren, projektanty, výrobce apod. Na veletrhu jsme si také mohli porovnat své produkty s konkurencí. Tento ročník se stoprocentně vydařil, za poslední tři roky bezkonkurenčně nejlepší.

Jaroslav Slavíček, marketing, Jihomoravská armaturka:
S letošním ročníkem jsme spokojeni, neboť v naší expozici je vysoká návštěvnost. Uskutečnila se řada obchodních schůzek a jednání s našimi kolegy. Úroveň WATENVI byla vysoká, do Brna se vždy rádi vracíme.

Marcela Dvořáková, tisková mluvčí, Veolia Voda:
S veletrhem jsme spokojeni a příštího veletrhu se určitě zúčastníme. Tento veletrh je pro nás místem pro setkání s našimi klienty a kolegy.

Miroslav Kubásek, jednatel, EnviWeb s.r.o.:
Patříme k tradičním vystavovatelům veletrhu WATENVI. Návštěvníci, kteří chodí do naší expozice, nás znají z našeho zpravodajského portálu EnviWeb. Na letošním veletrhu byl zájem o naši novinku, která je směřovaná pro ekologii – portál ekologové.cz. Slouží lidem, kteří mají ekologii jako náplň práce. S veletrhem jsme spokojeni, navštívila nás jako vždy spousta lidí.

Lukáš Koula, obchodní ředitel, Saint-Gobain Pam CZ s.r.o.:
Veletrh splnil požadavky a očekávání naší firmy. Využili jsme jej k obchodním schůzkám. Byli jsme velice spokojeni se službami.

Aleš Břeň, produktový manažer kanalizace, šachty, divize inženýrské sítě, WAWIN OSMA s.r.o.:
Organizace veletrhu WATENVI byla na dobré úrovni. Návštěvnost byla slušná, v naší expozici byli neustále zájemci o naše produkty. Samozřejmě jsme si do Brna pozvali naše obchodní přátele, s veletrhem jsme byli spokojeni. Přínosem pro firmu bylo, že jsme navázali nové kontakty.

Kamila Kurandová, Marketing Manager, KSB – Pumpy + ARMATURY s.r.o.:
Veletrh byl dobrý, byli tu prakticky všichni naši konkurenti. Využili jsme jej k obchodním schůzkám.

Monika Hornová, Marketing Manager, LK PUMPSERVICE:
Watenvi splnilo očekávání naší firmy, účast zákazníků byla opět veliká. Brno vždy využíváme k utužování obchodních vztahů s našimi stálými partnery. Letos se objevili přímo na veletrhu i noví potenciální zákazníci.

Květa Juřinová, marketing, ATJ speciál s.r.o.:
Návštěvnost na letošním ročníku WATENVI byla velmi dobrá. Jako místní firma jsme pro naše partnery připravili na veletrhu setkání a dokonce jsme uspořádali večírek. S veletrhem jsme byli spokojeni.

Miloš Pokorný, jednatel společnosti, FONTANA R, s.r.o.:
Z pohledu naší firmy si nemůžeme stěžovat, veletrh byl pro nás přínosem. Navštívila nás řada zákazníků a zájemců, dokonce i ze zahraničí. Byl bych rád, kdyby Watenvi zůstalo nadále na výstavišti v Brně.

Vratislav Cibula, marketing, projekční spolupráce, ASIO, spol. s r.o.:
Naše firma byla spokojena. Veletrhy nám vyšly vstříc, počasí se vydařilo, návštěvnost byla velká. Po všech stránkách byl tento veletrh pro nás přínosem.

Miroslav Sedlák, obchodní ředitel Vodní hospodářství, GRUNDFOS s.r.o.:
Letošní ročník veletrhu byl pro nás velmi úspěšný. Přes předchozí neúspěchy veletrhů pro nás, letos byla v naší expozici návštěvnost vysoká. Mohli jsme zde představit naše nové výrobky a koncovým zákazníkům nové trendy v čerpací technice i nové technologie. S dávkovacími čerpadly řady DME jsem získali Zlatou medaili WATENVI 2011, na což jsme patřičně hrdi. Budeme rádi, pokud se budeme moci takto úspěšné akce příště opět účastnit.

Zdroj: Tiskové středisko BVV