Více času na podstatné

Předcházení vzniku stavebních odpadů v územích obcí a DSO Horažďovicko

15.11.2017 14:49

Stavební odpady jsou obrovskou výzvou. Obce nerozlišují, jestli je původcem, právnická osoba nebo občan. Důležité je, kolik stavebního odpadu se předá oprávněné osobě a kolik se ho v konečném důsledku neskládkuje. Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko (DSO) na svém území postupně vytváří systém nakládání se stavebním odpadem, který splňuje všechny principy oběhového hospodářství.

Stavební odpady mají velký potenciál efektivního využití. Efektivní nakládání se stavebním odpadem je pro DSO Horažďovicko podstatným tématem a cílem. Zpracování stavebního odpadu je uvedeno ve 4 nejdůležitějších tématech Strategie území správního obvodu ORP HORAŽĎOVICE na období 2015 – 2024 a Akčního plánu rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horažďovice na období 2016 – 2017. DSO Horažďovicko buduje projekt, díky kterému se stavební odpad může snadněji stát surovinou.

 

Výstavba vlastního recyklačního centra

Důležité pro efektivní využívání stavebních odpadů je jejich koncentrování pro další zpracování, a proto DSO usiluje o vybudování vlastního společného recyklačního centra. Konkrétní formu výstavby dostal v letošním roce.

Prozatím největší překážkou pro zahájení výstavby recyklačního centra bylo získání vhodného pozemku. V průběhu letošního roku se podařilo dohodnout
pronájem pozemku ve vlastnictví města Horažďovice, který má dobrou dostupnost a dostatečnou plochu. Bez příkladného přístupu města Horažďovice by se podobný projekt s přínosem pro celý region nedal realizovat.

Obce dobrovolného svazku se dohodly, že si pořídí dostatečný počet kontejnerů přímo do obcí, aby se lidé mohli zbavovat stavební sutě operativně, přímo v místě jejich vzniku, jako je tomu u BRO, skla, plastů a papíru. Konstrukce kontejnerů je naplánována tak, aby umožňovala sběr tříděných stavebních odpadů podle největší poptávky, například na pálené materiály, kámen a beton. Svoz kontejnerů do recyklačního centra zajistí obce na své náklady. Nevytříděné stavební odpady občanů se budou evidovat, občané se budou na nákladech spojených s jejich převozem a dotříděním, případně likvidací podílet. Svazek obcí plánuje pořízení i společné „flotily“ kontejnerů, aby bylo dostatek těchto speciálních nádob pro případ třídění stavebního odpadu při větších objemech.

Vzhledem k tomu, že konstrukce kontejnerů na stavební suť bude shodná s kontejnery na BRO, předpokládá se zasmluvnění osvědčených dopravců. Takový systém logistiku svozu obou druhů odpadů výrazně zjednoduší.

Nezbytnou součástí funkčnosti systému je jeho napojení na stávající sběrný dvůr, aby bylo občanům umožněno zbavit se stavebního odpadu i v případě, že z různých důvodů nevyužijí lokální kontejnery. V recyklačním centru je naplánována možnost dotřídění stavebního odpadu, a to s ohledem na motivaci původců. Pomocí „chytré rampy“ se za vytříděný stavební odpad platit nebude. Chytrou rampu DSO již pořídilo pro stávající sběrný dvůr. Na základě identifikace původce je možné vybrané druhy stavebních odpadů ještě v recyklačním centru vytřídit do jednotlivých vážených kontejnerů, a to přímo průjezdem recyklačním centrem.

Stavební odpady se v recyklačním centru budou dále třídit a upravovat pro další využití přímo v našem regionu. V budoucnosti DSO plánuje i vlastní výrobu jednoduchých stavebních materiálů, které je možné využít při vlastních stavbách.

 

Specializace Horažďovicka

Celý systém umožňuje úzkou spolupráci se sousedními regiony. DSO se specializací na zpracování stavebních odpadů a vybudování logistiky může podílet na řešení nakládání s odpady v oboru, kde může odlehčit sousedním ORP natolik, aby se případně mohly specializovat na jinou komoditu. Region DSO Horažďovicka se nachází na rozhraní dvou krajů s nízkou koncentrací obyvatelstva a tato specializace by do budoucna mohla přinést větší objem stavebních odpadů, které by bylo možné zpracovat, a otevřít nová pracovní místa.

Výhodu celého systému tkví v tom, že DSO zpracuje výraznou část stavebních odpadů, dokáže vyrábět konkurenční stavební materiály s místní značkou s důrazem na to, že se na jejich výrobě podílí všichni občané. Navržený systém snižuje výrazně náklady na přepravu surovin i vlastních stavebních materiálů a umožňuje obcím ovlivňovat v budoucnu veřejné zakázky právě použitím místních recyklovaných, recyklovatelných a opakovaně použitelných stavebních výrobků.

Při zpracování stavebního odpadu je kladen důraz na to, aby byli zaměstnáváni místní občané. V našem a sousedních regionech je také mnoho kamenolomů a zpracovatelských podniků, které se potýkají se zpracováním a likvidací odprašků a zbytkových frakcí. DSO by tak rád v blízké budoucnosti navázal spolupráci i s právnickými osobami, protože se na zátěžích regionu podílí také velkou měrou. Jednoznačným cílem DSO je snížení likvidovaných stavebních odpadů v regionu na minimum a celá budoucnost našeho projektu závisí na iniciativě všech starostů obcí a měst, vytrvalosti a finančních prostředcích.

 

 

Čtěte také:

 

 

Autor: Václav Vachuška, DSO Horažďovicko

Zdroj: Odpadové fórum 11/2017