Více času na podstatné

Přehled ohlašovacích povinností a termínů v roce 2016

04.01.2016 09:38

V roce 2016 ohlašují údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) subjekty plnící ohlašovací povinnosti dle zákona o vodách, odpadech, o ochraně ovzduší, o IRZ a ISPOP, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, o obalech a to (vyjma povinných osob, které jsou zapojeny do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM). Konec ledna bude tradičně vyhrazen agendě vod, polovina února zas především odpadům a konec března ovzduší.

Prostřednictvím ISPOP se nezasílá hlášení dle přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory). Hlášení je možné vyplnit na webových stránkách Ministerstva životního prostředí priloha24.mzp.cz a zaslat přímo na příslušné ORP.

Dále se nezasílá potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. Toto potvrzení vydává provozovatel zařízení ke sběru autovraků přímo osobě předávající vozidlo. Potvrzení je třeba přiložit k žádosti o trvalé vyřazení vozidla na příslušný úřad. Žádost o proplacení podpory z programu na podporu nakládání s autovraky. Zasílá se na elektronickou adresu autovraky@sfzp.cz.

Evidenční listy pro přepravy nebezpečných odpadů (ELPNO) je možné po celý rok 2016 vykazovat přepravu NO stejným způsobem jako v roce 2015. Spuštění elektronického ohlašování je plánováno v průběhu roku 2016. Podrobně pak návrh ohlašovacího listu a další podrobnosti týkající se hlášení přepravy NO budou řešeny novelou vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, která je v současnosti v legislativním procesu.

 

Významné změny týkající se ohlašovacího období 2016

  • Registrace nové provozovny IRZ: Od listopadu roku 2015 při registraci provozovny IRZ musí uživatel, který neprovozuje činnost E-PRTR, vybrat alespoň jednu činnost z Činností dle přílohy zákona o IRZ. Pokud uživatel nemá žádnou z Činností dle přílohy, vybere činnost "10 Vlastní činnost" a činnost upřesní. Více v kapitole 7.5.1 Registrace provozovny v Manuálu pro ohlašovatele.
  • Stažení formuláře IRZ: V hlášení IRZ za rok 2015 musí být v ISPOP u provozovny IRZ uvedena buď E-PRTR činnost nebo Činnost dle přílohy zákona o IRZ – pokud ne, nebude možné stáhnout PDF hlášení, případně skončí hlášení jako nezpracovatelné. Úpravu činností E-PRTR či Činností dle zákona u již registrovaných provozoven jsou popsané v kapitole 7.5.3.2 Změna údajů provozovny IRZ v Manuálu pro ohlašovatele.
  • Sloučení uživatelských účtů: Koncem listopadu 2015 došlo ke sloučení vybraných, tzv. anonymních uživatelských účtů (přihlašovací jméno uživatele tvoří IČO subjektu, případně IČO.číslo). Zachován zůstal pouze účet s kratším (lépe zapamatovatelným) přihlašovacím jménem (loginem), který tvoří pouze IČO subjektu. Během odstávky došlo ke sloučení, nikoliv smazání uživatelských účtů - tzn. všechna hlášení, provozovny apod. se sloučily pod jeden uživatelský účet. Přehled IČO, u kterých došlo ke sloučení anonymních uživatelských účtů. Dotčení uživatelé byli informováni prostřednictvím emailu – slučování se týkalo pouze vybraných uživatelů. V emailu bylo možné nalézt přesné informace, jak si nechat vygenerovat nové heslo pro kratší login. V případě, že se Vám nedaří vygenerovat nové heslo, je nutné se zaregistrovat přes registrační formulář.
  • Změna adresních údajů u vybraných provozoven ovzduší: Začátkem prosince 2015 došlo  ke změně adresních údajů u vybraných provozoven ovzduší, které jsou registrovány v ISPOP. Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s  CENIA, českou informační agenturou životního prostředí jako provozovatelem systému ISPOP společně připravili specifikaci adresních údajů provozoven až na úroveň tzv. kódu adresního místa (jednoznačný identifikátor adresy, více viz https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/vyhledej). UPOZORNĚNÍ: Doplnění kódů se týká pouze vybraných provozoven ovzduší, u nichž nebyly doposud kódy adresního místa uvedeny a přitom adresa uvedená v registraci umožnila jejich dohledání. Zobrazení adresního místa v mapě lze provést prostřednictvím VPD ČUZK kliknutím na Kód adresního místa uvedený v systému ISPOP, po přihlášení na www.ispop.cz, sekce „MŮJ ÚČET“ -> v záložce Provozovny ovzduší -> Správa provozoven a klikem na „Detail“ ve sloupci AKCE. Seznam provozoven, u nichž byla provedena zmíněná úprava.

 

Pozor na plánované odstávky ISPOPu

Plánované odstávky jsou spojené s nezbytnou údržbou a úpravou systému. V době odstávky je snížena dostupnost systému, případně systém nemusí být dostupný vůbec. V lednu jsou odstávky naplánovány na čtvrtky a to 7., 14., 21. a 28. ledna 2016 vždy mezi 18 a 24 hodinou.

 

 

Agenda

Formulář

Zákon/vyhláška

Termín podání/

Ověřovatel

VODA Odběr podzemní vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1
31. 1. 2016
VODA Odběr povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2
31. 1. 2016
VODA Vypouštěné vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3
31. 1. 2016
VODA Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4
31. 1. 2016

ODPADY

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20

15. 2. 2016

ODPADY

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4

15. 2. 2016

ODPADY

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 8

15. 2. 2016

OBALY

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

vyhl. č. 641/2004 Sb.

15. 2. 2016
VODA Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku (za zdroj odběru podzemní vody)
§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha
15. 2. 2016
VODA Poplatkové přiznání za zdroj znečištění
§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha
15. 2. 2016

ODPADY

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5

31. 3. 2016

ODPADY

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu
§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 4

31. 3. 2016

ODPADY

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru bateriií a akumulátorů za uplynulý kalendářní rok
vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3

31. 3. 2016

ODPADY

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok
vyhl. č. 465/2013 Sb. - příloha č. 2

31. 3. 2016

OVZDUŠÍ

Ohlášení souhrnné provozní evidence

podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2016

OVZDUŠÍ

Podání poplatkového přiznání

podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2016

OVZDUŠÍ

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství v nich obsažených halonů

podle § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2016

OVZDUŠÍ

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

podle § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2016

IRZ Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.
31. 3. 2016

VODA

Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (za zdroj odběru podzemní vody)

15. 10. 2016

VODA

Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování

15. 10. 2016

VODA Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.
odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb.
dle rozhodnutí vodoprávního úřadu
ODPADY Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (7) zákona a zařízení, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle §27 odst. (7)
§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2
od 1. 1. 2016

 

 

Zdroj: CENIA (ISPOP)