Více času na podstatné

Přehled Plánu legislativních prací vlády na rok 2013 z pohledu životního prostředí

13.12.2012 18:04

Vláda ČR ve středu schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2013. Níže uvádíme přehled legislativních prací vlády z pohledu životního prostředí. V závorce je uveden předkladatel a termín předpokládaný předložení vládě.

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů (MPO, únor 2013)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (MPO, květen 2013)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (MPO, červen 2013)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (MPO, prosinec 2013)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (MPO, prosinec 2013)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (MPO, prosinec 2013)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů (MZE, únor 2013)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů (MZE, únor 2013)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (MŽP, leden 2013)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (MŽP, květen 2013)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů (MŽP, květen 2013)

Návrh zákona o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech (MŽP, prosinec 2013)

Návrh zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (MŽP, prosinec 2013)

Návrh zákona o odpadech (MŽP, prosinec 2013)

Návrh zákona o pneumatikách a odpadních pneumatikách (MŽP, prosinec 2013)

Návrh zákona o vozidlech s ukončenou životností (MŽP, prosinec 2013)

 

Výhled implementace legislativy EU:

 

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (13052/12)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES (13388/06)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků (Přepracované znění) (5831/12)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států zakázat či omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů na jejich území (12371/10)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky (6019/12)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne [...], kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů (8245/12)