Více času na podstatné

Přehled zahraničních novinek (databáze RESERS)

03.09.2012 14:09

Ministerstvo životního prostředí přináší prostřednictvím databáze RESERS č.8/2012 opět přehled odborných článků z českých i zahraničních časopisů a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti. Níže citujeme některé zajímavé příspěvky.

 

Nové metody charakterizace alternativních paliv
Spoluspalování alternativních paliv v elektrárnách a cementárnách nabývá stále více na významu. Protože se charakteristiky jejich spalování odlišují od charakteristik uhlí a nelze je stanovit standardními laboratorními postupy, bylo třeba vyvinout nové metody. Důležitá je aerodynamická charakteristika směsi paliv, která je v závislosti na použité frakci odpadů a velikosti částic velmi proměnlivá. Fraunhofer UMSICHT vyvinul metodu KEPF, založenou na tom, že relativní rychlost a pohyb částic závisí na tvaru, hmotnosti a velikosti částic. Údaje získané touto metodou lze poté využít v numerických simulacích. Druhou novou metodou je stanovení kinetických vlastností alternativních paliv v reaktoru se sypanou vrstvou. Výzkumné práce byly realizovány v rámci programu spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko "Alternativní paliva budoucnosti - energetická efektivita a udržitelnost".

 

Postupy tepelného využívání čistírenských kalů
Při čištění odpadních vod v komunálních čistírnách vznikají v Německu ročně asi 2 mil. t sušiny z kalů. Více než polovina se využívá tepelně, a to většinou ve velkých zařízeních, zhruba ze 48 % spoluspalováním v uhelných elektrárnách. Kaly se spalují rovněž v cementárnách a spalovnách odpadů. Při samostatném spalování jsou typickým stavem techniky stacionární topeniště s fluidní vrstvou. V poslední době se nabízejí na trhu také postupy zplyňování a pyrolýza. V ATZ Entwicklungszentrum byly provedeny detailní výzkumy vlastností kalů týkajících se spalování a emisí. Výsledky ukázaly, že specifické vlastnosti kalu jako paliva vyžadují technická opatření k zajištění stabilního průběhu spalování. Jedná se především o sladění přísunu paliva, cílený přívod vzduchu a variabilní pohyb paliva ve fluidním topeništi i na roštu. Protože obsah škodlivých látek ve spalinách lze technicky ovlivnit pouze relativně, je třeba vybavit zařízení čištěním spalin pro dodržení emisních limitů podle 17. nařízení o ochraně proti imisím.

 

Výroba fosforečných hnojiv z popela z kalů
Popel ze spalování komunálních čistírenských kalů má vysoký potenciál získávání fosforu k substituci přírodních fosfátů. Postup Reco-Phos se v rámci schváleného zkušebního provozu projevil jako vhodný k výrobě fosforečných hnojiv. Prokázalo se, že vstupní kvalita popela ze spalování kalů odpovídá kvalitě sedimentárního surového fosfátu a vyrobené hnojivo je stejně hodnotné. Obsahy kovů, polokovů a perfluorovaných sloučenin splňují požadavky německého nařízení o hnojivech. Protože produktu byl ukončen režim odpadového práva, lze RecoPhos P 38 vyrábět v širokém měřítku a prodávat za obvyklou tržní cenu. Zatím stagnuje výstavba výrobních kapacit.

 

Solární park na skládce odpadů je stále oblíbenější: citlivý terén
Stále více provozovatelů skládek rozpoznává šanci využít svůj areál po ukončení provozu skládky jako solární park. Tyto projekty jsou ovšem složité a náročné. Největší problém bývá technický – volba vhodného pokryvu skládky, který bude současně podkladem solárního parku. Vícevrstvé systémy těsnění a pokryvu skládky plní různé funkce. Při stavbě solárního parku by mohly bez zohlednění těchto skutečností vzniknout škody. Na skládce ve Šlesvicku-Holštýnsku byla například porušena drenáž těsnění a voda poškodila podloží. Je velmi důležité vždy analyzovat stanoviště a najít optimální systém podkladu solárního parku, přizpůsobený těsnění skládky.

 

Londýnské domácnosti odebírají elektřinu z obnovitelných zdrojů: Přeprava odpadů na Temži
Zařízení na tepelné zpracování odpadů Riverside v londýnském obvodu Bexley s průměrnou roční kapacitou 585 000 t odpadů je pro Londýn významným strategickým zařízením. Díky jeho poloze přímo na Temži ušetří britské hlavní město ročně přes 100 000 jízd nákladních automobilů. Riverside je jediné zařízení na výrobu energie z odpadů v Evropě, které je v povolení zavázáno dosahovat účinnosti při výrobě elektřiny nejméně 27 %. Zařízení vyrábí proud pro více než 66 000 domácností.

 

Čistá separace černých plastů není nemožná: elektrostatické třídění
Černé plasty působí při recyklaci smíšených plastů často problémy. Běžnými postupy separace je nelze identifikovat. Firma Hamos přichází s technikou elektrostatické separace, která pracuje nezávisle na barvě materiálu. Elektrostatické separátory využívají takový efekt, že se směsi plastů v nabíjecí jednotce v závislosti na druhu plastu nabíjejí různě, pozitivně nebo negativně. Elektrostatické separátory se již úspěšně používají při recyklaci okenních profilů (separace pryže a PVC), nápojových lahví (separace PVC a PET), elektrošrotu a jiných odpadů. Výkon elektrostatického separátoru činí 750-1200 kg/h. Separátory od sebe oddělují pozitivně a negativně nabité částice a hodí se např. k odseparování převážně černých plastů z elektrošrotu. Lze dosáhnout čistoty přes 98,5 %.

 

 

Přírůstky databáze RESERS č.8/2012 ke stažení ZDE.