Více času na podstatné

Přehled zahraničních novinek (databáze RESERS)

10.08.2012 08:56

Ministerstvo životního prostředí přináší prostřednictvím databáze RESERS č.7/2012 opět přehled odborných článků z českých i zahraničních časopisů a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti. Níže citujeme některé zajímavé příspěvky.

 

Demontáž a recyklace matrací
Po zpoždění více než jednoho roku byla v únoru 2012 otevřena ve Francii první továrna na recyklaci pohovek a matrací. Zařízení podniku Cauval Industries se nachází ve Flaviac v departementu Ardeche. V plánu je recyklace 150 000 matrací ročně. Kromě matrací po ukončení životnosti se budou zpracovávat také odpady z výroby - zbytky náplní a textilu, které budou dodávat výrobci postelí. Podobnou činnost hodlá Cauval zahájit koncem roku 2012 také v Bar-sur-Aube a během roku 2013 v pařížském regionu Mantes-la-Jolie.

 

Členským státům hrozí, že nesplní cíle směrnice EU o skládkách v posunutém termínu
Členské státy, které dostaly více času na splnění cílů směrnice EU o skládkách, podle Komise EU možná nesplnily cíl roku 2010. Podle směrnice 1999/33/ES měly členské státy do r. 2006 zredukovat množství skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů na 75 % množství z r. 1995, v r. 2009 na 50 % množství z r. 1995 a do r. 2016 musejí dosáhnout 35 % množství z r. 1995. Členským zemím, které v r. 1995 skládkovaly více než 80 % komunálních odpadů, byl termín posunut o 4 roky na r. 2010. Této možnosti využily Bulharsko, Český republika, Estonsko, Řecko, Irsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené království. Podle analýz Evropské komise lze předpokládat, že některé z těchto států cíl pro rok 2010 nesplnily. Komise od nich bude žádat doplňující údaje. Je možné, že došlo k nedorozumění při vyplňování údajů do dotazníků. Členské státy s velkým stupněm regionální autonomie někdy hůře dosahují jednoty na národní úrovni.

 

Podle předpovědi vyprodukuje Afrika do r. 2017 více elektroodpadu než EU
Podle sekretariátu Basilejské úmluvy vyprodukuje Afrika v r. 2017 více elektroodpadu než EU, a to díky rostoucí populaci a rostoucí dostupnosti mobilních telefonů, počítačů a jiných zařízení. Afrika, která tradičně byla místem, kam vyspělé země vyvážely svůj elektroodpad, se nyní musí stále více zabývat i svým vlastním elektroodpadem. Za posledních 10 let vzrostl v Africe počet aktivně používaných počítačů o faktor 10 a počet vlastníků mobilních telefonů vzrostl o faktor 100. V Africe provádí recyklaci odpadů většinou neformální sektor. Za dané situace bude třeba posílit formální sektor a zajistit, aby byly recyklovány vzácné kovy z elektroodpadů. Z jedné tuny mobilních telefonů bez baterií lze získat 3,5 kg stříbra, 340 g zlata, 140 g palladia a 130 kg mědi. Zpracování recyklovaných kovů je třikrát až čtyřikrát méně energeticky náročné než zpracování kovové rudy. Program OSN pro životní prostředí žádá vyspělé země, aby poskytly Africe potřebné technologie recyklace.

 

Recybéton, národní projekt
Ve Francii vzniká každoročně zhruba 300 mil. t stavebních odpadů. Recyklace betonu představuje pouze malou frakci, využívanou ke stavbám silnic. Pro zaplnění této mezery spustilo Ministerstvo životního prostředí spolu s branží cementárenského průmyslu národní projekt s názvem Recybéton. Jeho cílem je čtyři roky pracovat na řešení recyklace betonu z demolic a jeho využití k náhradě primární suroviny při výrobě hydraulických pojiv. Spolupracovat bude zhruba 40 partnerů (podniky, syndikáty, univerzity, výzkumné instituce). Projekt hodlá odstranit technické překážky při recyklaci betonu. Je zaměřen na pět hlavních témat: 1. technologie a postupy, 2. materiály a struktury, 3. udržitelný rozvoj, 4. legislativní a normativní aspekty a 5. využívání. K dispozici je rozpočet ve výši 5 mil. EUR.

 

Využívání použitých kelímků
Papírna Raon ve Vogézách testuje v r. 2012 zařízení na využívání nápojových kelímků. Použité kelímky se doposud skládkují nebo spalují. Ve Francii je vyprodukováno 1,5 mil. použitých kelímků denně, přibližně 8 200 t ročně. Papírna bude zpracovávat kelímky sebrané z provozoven fast food a zpracovaný materiál zařadí do výrobního procesu, ale k jinému účelu - k výrobě obalového papíru na potraviny. Případné znečištění nebo poškození kelímků nebude při zpracování na obalový papír na potraviny technickou překážkou, jestliže kelímky byly správně separovaně sbírány.

 

Skládkování – nejčastěji volený způsob nakládání s odpady v r. 2010
Za rok 2010 bylo v EU vyprodukováno téměř 502 kg komunálního odpadu na osobu, z toho 486 kg odpadu na osobu bylo zpracováno. Podle údajů vydaných agenturou Eurostat nejčastější metodou zpracování bylo skládkování (38 %), následované spalováním (22 %), recyklací (25 %) a kompostováním. Nejvíce odpadů bylo v r. 2010 vyprodukováno na Kypru (760 kg na osobu), následovaly Lucembursko, Dánsko a Irsko. Méně než 400 kg odpadů na osobu bylo vyprodukováno v Litvě, Rumunsku, na Slovensku, v České republice, Polsku, Estonsku a Lotyšsku. Skládkování jako hlavní metoda nakládání s odpady bylo nejvíce využíváno v Bulharsku (100 %), Rumunsku (99 %), Litvě (94 %) a Lotyšsku (91 %). Spalování bylo nejčastějším způsobem nakládání s odpady v Dánsku, Švédsku, Nizozemsku, Německu, Belgii, Lucembursku a Francii. Recyklace byla nerozšířenější v Německu (45 %), Belgii (40 %), Slovinsku (39 %), následovaly Švédsko, Irsko a Nizozemsko.

 

Implementace REACH a GHS v branži recyklace odpadů
Většina podniků z branže recyklace odpadů může využít výjimku podle REACH čl. 2 odst. 7d za předpokladu, že podnik provedl předběžnou registraci, při recyklaci nedochází k chemickým změnám a jsou poskytovány nezbytné informace o bezpečnosti látek. To znamená pro recyklační podniky práci navíc, ale výsledkem je image recyklovaného materiálu, usnadňující jeho širší použití a lepší odbyt. Obecná informační povinnost slouží k lepší transparentnosti toků látek a k identifikaci obsažených škodlivých látek a platí již od počátku platnosti REACH. Platí i pro podniky, jejichž látky a směsi zůstávají v režimu odpadu. Zavedení GLP (Globally Harmonized System) - klasifikace a označování látek a směsí a CLP - Klasifikace, označování a balení látek a směsí do r. 2015 a stanovení poslední lhůty pro registraci podle REACH v r. 2018 bude sloužit k tomu, aby se daly identifikovat nebezpečné látky od výroby přes zpracování až po zneškodnění.

 

Recyklace gumových pásů bagrů a minirypadel
Britská společnost Aquablast Ltd. recykluje ekologicky šetrně problematický proud odpadů, kterým jsou gumové pásy bagrů a minirypadel. Ve Spojeném království je těchto strojů přibližně 60 000 kusů. Jsou vybaveny gumovými pásy na kovových jádrech. Gumové pásy se obměňují v průměru po dvou letech provozu. Vzhledem k tomu, že obliba minirypadel roste, narůstá i problém s odstraňováním použitých součástí a vyřazených zařízení. Skládky např. nemohou podle ustanovení skládkové směrnice EU přijímat odpadní gumu. Společnost Aquablast, která vyvinula recyklační technologii, je podporovaná programem WRAP (Státní akční program pro odpady a zdroje).

 

Přírůstky databáze RESERS č.7/2012 ke stažení ZDE.

 

Zdroj: databáze RESERS č.7/2012