Více času na podstatné

Přehled zahraničních novinek (databáze RESERS)

05.11.2012 14:48

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přináší prostřednictvím databáze RESERS č.10/2012 přehled odborných článků z českých i zahraničních časopisů a vybraných sborníků zaměřených na odpadové hospodářství a související oblasti. Níže citujeme některé zajímavé příspěvky.

 
Environmentální organizace WWF prosazuje odpovědné využívání zemědělských odpadů
Biopaliva vyrobená ze zemědělských odpadů jsou udržitelnější alternativou fosilních paliv a běžných biopaliv. Mohou pomoci Evropě dosáhnout cíle sto procent obnovitelné energie v r. 2050. Takový je závěr studie environmentální organizace WWF. Biopaliva vyráběná ze zbytků/odpadů se pěstují na těch samých pozemcích jako zemědělské plodiny, a to by měla EU brát v potaz při tvorbě své politiky využívání půdy. Při využívání zemědělských odpadů bude možné nahradit polovinu běžných paliv biopalivy do r. 2013. V Evropě lze udržitelně využít 20-40 % zemědělských odpadů a od r. 2020 se může tento podíl zvýšit. V r. 2012 bude činit klasická výroba bionafty a biolihu 14,1 mil. t, ovšem jejich výroba má neblahý vliv na životní prostředí. Proto je třeba podporovat výrobu biopaliv pokročilé generace ze zemědělských odpadů. Zpracování studie bylo prvním krokem.
 
Bioplasty
Při zavádění ekologicky přijatelnějších bioplastů hrají klíčovou roli normy ISO, které napomáhají jejich akceptaci na trhu a přispívají k dlouhodobému růstu průmyslu bioplastů. Technický výbor ISO/TC vyvinul dvě normy pro plasty, které tvoří platformu pro další práci v této oblasti: ISO 17422:2002 Plasty - environmentální aspekty – základní zásady pro jejich zařazení do standardů a ISO 15270:2008 Plasty - zásady pro využívání a recyklaci plastových odpadů. V rámci norem ISO lze najít normy k měření procenta biologické rozložitelnosti při kompostování (ISO 14855, ISO 16929), pro půdu (ISO 17556) a anaerobní vyhnívání (ISO 15985). Specifikace pro kompostovatelné plasty ISO 17088 obsahuje sadu kritérií kompostovatelnosti plastů a využívají ji certifikační organizace na celém světě.
 
Analýza životního cyklu a inventarizace skleníkových plynů při nakládání s domovními odpady a aktivitách redukce potravinářských odpadů v Kjótu, Japonsko
Separovaný sběr potravinářských odpadů u zdroje zredukoval množství domovních odpadů v mnoha japonských městech včetně Kjóta. Potravinářské odpady lze zredukovat aktivitami jako je prevence vyhazování poživatelných potravin, odvodnění nebo domácí kompostování. Tyto aktivity mají různý potenciál redukce skleníkových plynů. Proto byla provedena analýza životního cyklu scénářů nakládání s domovními odpady v Kjótu se zvláštním zřetelem na aktivity omezování potravinářských odpadů. Byly analyzovány typický scénář spalování a dva scénáře anaerobního vyhnívání, zahrnující buďto sběr u zdroje nebo mechanické třídění, a bylo předpokládáno, že bioplyn z anaerobního vyhnívání je využit k výrobě elektřiny. V kombinaci se separovaným sběrem potravinářských odpadů byly vytvořeny tři scénáře: prevence ztrát poživatelných potravin, odvodnění a domácí kompostování potravinářských odpadů. V těchto třech případech se předpokládalo snížení potravinářských odpadů o 5 %. Celkově se prokázalo, že k nejlepším výsledkům vede prevence ztrát poživatelných potravin v kombinaci se separovaným sběrem potravinářských odpadů u zdroje. Toto zjištění bude užitečné při vyvíjení strategií další redukce skleníkových plynů. odpady domovní; odpady potravinářské; nakládání
 
Velké množství energie
Každý Rakušan produkuje v průměru 600 kg odpadů ročně. Velké množství sídelních odpadů se zpracovává tepelně ve spalovnách. Vzniklá energie se využívá a strusky se ukládají na skládky. Existují různé druhy spaloven. Dnes se nejvíce využívají fluidní lože nebo roštová ohniště, kde není potřebná žádná předúprava zbytkového odpadu. Kromě těchto dvou standardních postupů se využívají také pyrolýzní postupy a zplyňování, ale jejich význam je menší. Ke zpracování sídelních odpadů jsou vhodná také mechanicko-biologická zařízení. Existuje i možnost vyrábět z odpadů pohonné hmoty, Zejména rostlinné odpady lze zpracovávat na biolíh, ale kvůli vysokým nákladům není tato výroba hospodárná.

Vyhodnocení dokladů prevence vzniku živnostenských odpadů
Prevence vzniku odpadů je na prvním místě hierarchie nakládání s odpady. Ministerstvo Defra zveřejnilo mezinárodní přehled mapující dostupné doklady prevence vzniku živnostenských odpadů. Přehled bude zdrojem informací při přípravě Národního programu prevence vzniku odpadů Anglie a je pravděpodobné, že jej použijí i jiné vlády. Bylo vyhodnoceno téměř 1 000 relevantních dokumentů. K vytvoření přehledu bylo vybráno pouze šest živnostenských sektorů: stavby a demolice, potraviny a nápoje, pohostinství, maloobchod, automobilová branže a kancelářské služby. Bližší informace lze
najít na stránkách Defra https://randd.defra.gov.uk/.
 
 
Přírůstky databáze RESERS č.10/2012 ke stažení ZDE.