Více času na podstatné

Přehled závěru MŽP ze zjišťovacího řízení k aktualizaci SEK

03.07.2013 09:23

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP), odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření celkem od 52 subjektů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako podklad pro vydání závěru zjišťovacího řízení. Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. c) zákona, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona. Vyhodnocení požaduje MŽP zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků daných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona, ale také se zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:

 

1. Posoudit soulad navržených cílů a priorit ASEK s níže uvedenými koncepcemi a v případě vyhodnocení nesouladu navrhnout jejich změny nebo způsob přepracování ASEK
a) Státní politika životního prostředí 2011 – 2020,
b) Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR,
c) Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR,
d) Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR,
e) Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR,
f) Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR,
g) Akční plán pro biomasu,
h) vodohospodářské koncepce,
i) plány oblastí povodí,
j) plány péče velkoplošných chráněných území,
k) programy snižování emisí.

2. Posoudit soulad a míru naplnění navržených cílů a priorit ASEK s níže uvedenými koncepcemi a v případě vyhodnocení nesouladu navrhnout jejich změny nebo způsob přepracování ASEK.
a) Surovinová politika ČR,
b) Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020,
c) Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012
až 2020
d) Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů,
e) Strategii energetické bezpečnosti,
f) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky.

3. Požadujeme vyhodnotit, zda a do jaké míry je ASEK v souladu s relevantními evropskými strategiemi, a to např. Energy Roadmap 2050, Roadmap for moving to a competitive low-carbon economy in 2050. Dále požadujeme vyhodnotit soulad ASEK s aktuálními návrhy Evropské komise, které se týkají energetických a klimatických cílů pro rok 2030.

4. Vyhodnotit, zda ASEK zohledňuje cíle a opatření Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století. Doporučujeme, aby kapitolu vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví věnující se vlivům koncepce na veřejné zdraví zpracovala osoba, která je držitelem odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.

5. Posoudit dopad navržených cílů a priorit ASEK a s tím spojených indikativních ukazatelů a cílových hodnot priorit energetiky na všechny složky životního prostředí ve všech relevantních případech, a to v podrobnosti dané návrhem ASEK. V případě zjištění negativních dopadů cílů a priorit navržených v ASEK navrhnout změny těchto cílů a priorit tak, aby negativní dopady byly minimalizovány nebo navrhnout způsob přepracování ASEK v tomto smyslu.

6. Posoudit dopad navržených cílů oblastí energetiky (zejména oblast obnovitelných zdrojů energetiky, jaderné energetiky, uhelné energetiky, zdrojů na zemní plyn, energetických zásobníků, druhotných zdrojů energie) a oblastí s energetikou souvisejících včetně souvisejících externalit/činností s jejich provozem na všechny složky životního prostředí ve všech relevantních případech a v podrobnosti dané ASEK. V případě zjištění negativních dopadů navrhnout změny těchto cílů tak, aby negativní dopady byly minimalizovány, příp. navrhnout jejich přepracování. V souvislosti zejména s tímto bodem je nutné vycházet z vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení.

7. Doplnit a komplexně vyhodnotit další reálné varianty řešení a stanovit referenční, konzervativní a progresivní scénář(e) s různým mixem energetických zdrojů včetně stanovení pořadí variant těchto řešení z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Jednotlivé varianty ASEK vyhodnotit z hlediska energetických úspor, podpory obnovitelných zdrojů energie, podpory jaderné energetiky, cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, nakládání s odpady a dalších důležitých aspektů.

8. Požadujeme vyhodnotit a porovnat dopady všech uvažovaných variant a scénářů ASEK na klimatický systém Země. Vyhodnotit, zda a do jaké míry je ASEK v souladu s Národním programem na zmírnění klimatu v ČR.

9. Posoudit soulad navržených cílů a priorit ASEK s prioritami a cíli Plánu odpadového hospodářství ČR. Dále vyhodnotit, do jaké míry ASEK respektuje hierarchii způsobů nakládání s odpady, která vychází zejména ze směrnice (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic a dále ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě nesouladu uvedeného navrhnout patřičné změny nebo způsob přepracování ASEK.

10. Požadujeme vyhodnotit reálnost dosažení energetických/tepelných výkonů v koncepci navržených u jednotlivých energetických zdrojů z hlediska potenciálu území ČR, a to zejména s ohledem na limity ochrany přírody a krajiny (ZCHÚ, území NATURA 2000, krajinný ráz, ÚSES, VKP, migrační koridory).

11. Požadujeme vyhodnotit kumulativní, synergické a sekundární vlivy uplatnění všech navrhovaných druhů zdrojů energie na udržitelný rozvoj území, z hlediska územních nároků ve vztahu k potenciálu na území ČR a limitů ochrany přírody a krajiny.

12. Vyhodnotit vliv ASEK na zvláště chráněná území kategorie NP, CHKO, NPR a NPP (zda v důsledku realizace koncepce (navržených cílů a opatření) nemůže dojít k ohrožení předmětů a cílů ochrany zvláště chráněných území) a zda předkládaný materiál respektuje limity využití území, respektive základní ochranné podmínky dané zákonem č. 114/1992 Sb. a bližší ochranné podmínky dané zřizovacím předpisem dotčených zvláště chráněných území, zhodnotit možný vliv realizace na úroveň biodiverzity; s ohledem na uvedené vyhodnotit návrh opatření k předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů na zvláště chráněná území a dále porovnání a vyhodnocení případných variant řešení ve vztahu k zájmům ochrany přírod a krajiny.

13. Posoudit dopad navržených cílů a priorit na kvalitu ovzduší ve všech relevantních případech a v případě negativních dopadů cílů a priorit navržených v ASEK na kvalitu ovzduší navrhnout změny těchto cílů a priorit nebo způsob dopracování ASEK tak, aby případné negativní dopady ASEK na kvalitu ovzduší byly minimalizovány.

14. Posoudit dopad výstavby nebo posílení energetické infrastruktury na přírodu a krajinu, zvláště pak ve vztahu k chráněným územím a lokalitám soustavy Natura 2000, vlivu na krajinný ráz, fragmentaci krajiny, tahové cesty ptactva apod.

15. Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci negativních vlivů na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000.
16. Posoudit míru vlivu ASEK na zvyšování fragmentace krajiny, úroveň biodiverzity, rozmanitosti ekosystémů a úbytek přírodních stanovišť.

17. V souvislosti s realizací opatření posoudit možné vlivy ASEK na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

18. V souvislosti s realizací opatření posoudit možné vlivy ASEK na krajinný ráz, významné krajinné prvky, přírodní parky a estetickou hodnotu krajiny.

19. V souvislosti s realizací opatření posoudit možné vlivy ASEK na povrchové vody včetně podzemních útvarů a změnu vodního režimu toků včetně vlivů na druhovou diverzitu.

20. V případě, že jsou v koncepci konkrétní záměry uvedeny a lokalizovány, vyhodnotit, zda je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení příslušného regionu a přírodní hodnoty krajiny.

21. Vyhodnotit, zda a jakým konkrétním způsobem ASEK reflektuje stávající problémy ŽP zejména v oblasti kvality ovzduší vymezené v kap. C.4 oznámení ASEK.

22. Posoudit, zda a jak ASEK zohledňuje památkovou ochranu a ochranu dochovaného kulturního dědictví (architektonického i archeologického).

23. Požadujeme upravit sadu referenčních cílů, která budou využita pro zpracování vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví uvedených v kapitole E. III oznámení ASEK, a to níže uvedeným způsobem: Navržený referenční cíl 2.1. „Omezovat emise…“ změnit na „Snižovat emise...“.
Nejde jen o omezování nárůstu emisí, či jejich stabilizaci, ale o reálné snížení. Rovněž tak u Odpadů, cíl 7.1 „Omezovat množství…“ změnit na „Snižovat množství...“. bod 5. Využití území, podbod 5.2 Chránit krajinný ráz a kulturní i přírodní dědictví, doplnit o text „a snížit fragmentaci krajiny“.

24. Požadujeme pro Vyhodnocení SEA doplnit jako samostatný referenční cíl „Snižovat emise skleníkových plynů způsobujících změnu klimatu“ a vyhodnotit jak ASEK přispívá k jeho naplňování.

25. Vzhledem ke skutečnosti, že okolní státy se cítí být realizací ASEK významně dotčeni, požadujeme vyhodnotit přeshraniční dopady ASEK na území těchto států. V současné době tento požadavek vzneslo Rakousko a Slovensko současně s tím, že chtějí být zapojeni do procesu mezistátního posuzování. Ostatní státy mohou tento požadavek rovněž uplatnit.

26. Požadujeme zpracovat návrh opatření pro předcházení, minimalizaci a kompenzaci identifikovaných a předpokládaných negativních vlivů na ŽP vyplývajících z koncepce a s jejich využitím zpracovat sadu kritérií pro výběr projektů k realizaci.

27. Vyhodnotit a vypořádat závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího řízení včetně vyjádření okolních států dotčených ASEK, které ještě MŽP obdrží.


Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny. V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.

V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku ve vyhodnocení, zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně navržení a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení, zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám.