Více času na podstatné

Přeshraniční přeprava obalu nebo baleného výrobku

01.06.2009 13:23

Otázka:
"Je možno považovat přeshraniční přepravu obalu nebo baleného výrobku ze SRN do výrobního závodu v ČR za jejich uvedení na trh ve smyslu zákona o obalech i v případě, že z dovezených balených výrobků (polotovarů) a dovezených obalů jsou v závodě vyrobeny konečné balené výrobky a všechny jsou vráceny zpět do SRN? V ČR zůstane jen malé množství znehodnocených nevyužitelných obalů ze zabalených polotovarů, které jsou řádně zneškodněny jako odpady. Na trh v ČR se tedy z dovezených komodit nedostane vůbec nic."

     Otázka byla vyvolána konkrétním příkladem výrobního závodu v Jižních Čechách, který výše uvedeným způsobem již několik let organizuje svoji výrobu a byla mu za to dozorovým orgánem uložena sankce. Důvodem uvedeným ve správním rozhodnutí bylo to, že výrobní závod nepodal návrh na zapsání do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a následného využití použitých obalů. Při uložení pokuty vycházel dozorový orgán z právního názoru, že činnost pokutovaného českého subjektu je třeba charakterizovat jako uvádění obalů a balených výrobků na trh podle ustanovení § 2 písmena d) zákona o obalech.
     Rozbor případu začněme úvahou nad tím, proč je zákon o obalech vůbec vydán. Důvod je dle mého soudu prostý - bylo třeba sestavit a uvést do života právní normu, která by zabránila nekontrolovanému nakládání s obaly, donutila jejich výrobce a uživatele snižovat jejich množství (a nebezpečnost), například povinností jejich opakovaného užívání či alespoň látkového využití odpadů z nich. S hlavním cílem - zamezit zbytečnému hromadění použitých obalů v České republice se všemi negativními důsledky pro ŽP. Viz rovněž § 1 zákona o obalech.
     Tato úvaha by se mohla zdát nadbytečná, ale byla učiněna především pro její závěr, kde je uvedeno "v České republice". Je to zdánlivě nepochybné, že jde jen a pouze o povinnosti týkající se trhu v ČR, ale novelizované ustanovení § 2 písmeno d) zákona o obalech může vést i k jinému výkladu. Pokud totiž čtenář, kterým byl v našem případě pracovník dozorového orgánu, podlehne extenzivnímu způsobu čtení a především extenzivnímu výkladu čteného textu, může dojít k názoru, sice vadnému, ale stejně nebezpečnému, že balený materiál stačí dovézt, ve fabrice ho rozbalit a povinnosti nemohou výrobce minout. Pravda je ovšem jinde.
     Novelou zákona, kterou se do ustanovení § 2, písmeno d) dostala i přeshraniční přeprava (ze zemí EU), kterou se formálně doplnil dovoz obalu ze zemí mimo EU, se věcně nezměnilo vůbec nic (přesto se novelou v pokutovém rozhodnutí, se kterým jsem se seznámil, několikrát argumentuje). Zákonodárce, v oprávněné snaze o přesnost, jen nešťastně upozornil "formální čtenáře" na to, že i případy, kdy obal či balený výrobek není vyroben v ČR, ale dovezen od výrobce z jiné země EU, je třeba zkoumat. Zkoumat ano, ale jen v případě, že obal či balený výrobek končí na trhu v ČR - jiné trhy totiž náš zákon o obalech nepostihuje, ostatně ani nemůže.
     Navíc jsem přesvědčen, že je to v citovaném ustanovení § 2 písmeno d) i dosti jasně napsáno. "… v České republice poprvé … předán … za účelem distribuce nebo používání …". Je pravdou, že jasnější by bylo pro "pomalejší čtenáře" uvést znovu "… distribuce nebo používání v České republice", ale když jde o český zákon a český trh, tak se to snad rozumí samo sebou.
    Takže závěrem.
Nekončí-li obal nebo balený výrobek na českém trhu, je aplikace tohoto ustanovení zcela nesmyslná, neboť po zpětném vyvezení všech dovezených obalů a balených výrobků mimo český trh nehrozí životnímu prostředí u nás žádné nebezpečí. Tedy důvod jakékoli aplikace zákona zmizel - přesněji - nikdy nenastal.

    Poznámka.
    Nemohu se nezeptat, k čemu by byl zápis naší jihočeské výrobny do Seznamu, když žádné obaly ani nemůže zpětně odebírat a dále s nimi řádně nakládat (k tomu přece zápis slouží), když působí v ČR, kam nikdy žádné obaly nebo balené výrobky nedodala.

    Odpověď vyplývá z textu:

    Názor dozorového orgánu je vadný, protože zcela opomíjí logiku zákona, který se týká poměrů jen na českém trhu, kterého se činnost naší výrobny z hlediska obalů či balených výrobků nijak nedotýká.

Ing. Michael Barchánek
Soudní znalec v oboru odpadů
E-mail: barchosi@volny.cz