Více času na podstatné

Prezident M. Zeman podepsal novelu zákona o odpadech, platit bude až od října 2013

31.05.2013 14:07

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dnes v pátek dne 31. května 2013 zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a dále novelu zákona o nakládání s těžebním odpadem. Hlavním cílem přijatého zákona je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které byly shledány jako ne zcela nutné, a to při zachování dostatečné ochrany životního prostředí, uvádí důvodová zpráva.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dnes v pátek dne 31. května 2013 zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona je v identickém znění, které schválil Parlament České republiky v únoru letošního roku, a kterou vetoval prezident republiky pro porušení Jednacího řádu sněmovny a Senátu, pouze s jednou jedinou změnou, a to s posunutím účinnosti ze září 2013 na říjen 2013, aby skutečně bylo možné tento zákon uvést v praxi i z hlediska přijetí prováděcích právních předpisů.

Hlavním cílem přijatého zákona je odstranit nebo zmírnit některé požadavky převážně administrativního charakteru, které jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které byly shledány jako ne zcela nutné, a to při zachování dostatečné ochrany životního prostředí. Navrhovaná opatření by měla v prvé řadě prospět malým a středním podnikatelům. Konkrétně se jedná o zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství (povinnost zůstane zachována pouze pro obce), zrušení omezení počtu původců, oprávněných osob a provozoven, pro který je možno vykonávat funkci odpadového hospodáře, zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování a zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím zavedení elektronického informačního systému (již nebude nutno rozesílat sedm vyplněných evidenčních listů).

Kromě změn požadovaných výše uvedeným usnesením vlády obsahuje novela i další opatření, která by měla přispět ke snížení administrativní zátěže. V oblasti evidence a ohlašování bude zrušena povinnost dopravců zasílat informace o své firmě a povinnost ohlašovat provoz některých shromažďovacích a sběrových míst odpadu. Díky elektronizaci hodnocení nebezpečných vlastností odpadů bude celý postup průhlednější jak pro subjekty žádající o hodnocení tak pro kontrolní orgány.

 

Dokumenty ke stažení:

Návrh zákona včetně důvodové zprávy, Platné znění s vyznačením změn, Návrhy vyhlášek

 

Novele zákona o nakládání s těžebním odpadem

Dále prezident podepsal zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. Novelou zákona o těžebních odpadech se má zajistit plná transpozice Směrnice 2006/21/ ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu do právního řádu ČR. Současně zákon reaguje i na aktuální postoj Evropské unie pokud jde o těžbu a úpravu radioaktivních nerostů. Návrh zákona včetně důvodové zprávy ke stažení ZDE.