Více času na podstatné

Prezident podepsal chemický zákon

14.11.2011 08:43

Prezident podepsal zákon ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon stanoví práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 

Text novely zákona ZDE