Více času na podstatné

Přichází století velmi cenných odpadů

01.04.2010 06:46

Uhlí, které se spaluje v elektrárnách Skupiny ČEZ, po sobě zanechává nespalitelný podíl v množství 25 – 30 % původního objemu paliva. Čas těchto tzv. vedlejších energetických produktů nadešel v 90. letech v souvislosti s první vlnou obnovy uhelných elektráren Skupiny ČEZ. Ze „zbytku“ se staly cenné druhotné suroviny.

Suchý popílek se po částečné úpravě – a za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek – může použít na výrobu betonu nebo umělého kameniva, zčásti se používá na vyplňování prázdných prostor ve vytěžených dolech.

Stabilizát pomáhá stavět dálnice …
Největší uplatnění nacházejí stabilizáty. Jsou vhodné pro sanaci důlních výsypek a k revitalizaci krajiny. Jsou chemicky velmi stálé a nemají žádné negativní vlivy na životní prostředí. Jednou z možností jejich využití je tvarování reliéfu krajiny. Právě stabilizát dovážený z elektrárny Skupiny ČEZ v Tisové se ale v tomto ohledu nejvíce proslavil, když jeho dodávky pomohly ve stavebním úsilí na průběžně budované rychlostní komunikaci R6 mezi Karlovými Vary a Chebem.

… a stojí na něm Kaufland
Elektrárna Počerady ročně prodá zhruba 200 – 300 tisíc tun vedlejších energetických produktů. Jen v roce 2005 zde prodali 245 tisíc tun VEP a rok předtím dokonce 295 tisíc tun. Konkrétně stabilizát opět našel uplatnění při stavbách v blízkosti elektrárny. Zatím nejvíce počeradského stabilizátu, a to 160 tisíc tun bylo využito při výstavbě zkušebního polygonu v Mostě. Dále byl využit při opravě železničního náspu u stanice Březno u Chomutova. Stojí na něm také lounský Kaufland či výrobní haly společnosti Parker-Hannifin v Chomutově. Stabilizáty jsou jako zpevňovače podloží využívány právě při výstavbě nových supermarketů či výrobních hal v průmyslových zónách. Na jednu výrobní halu je přitom využíváno jedna až tři tisíce tun tohoto materiálu.

Krajina i podzemí se mění
Vedlejší energetické produkty a odpady, které dříve zaplňovaly skládky a úložiště v okolí elektrárny, se v posledních letech stále častěji stávají vhodným materiálem pro další změny a zkvalitňování krajinného rázu v okolí elektráren. Popílek ze spalovacích procesů uhelných elektráren ČEZ, a. s., je vhodný též k využití při úpravách terénu po těžbě uhlí, ke tvarování reliéfu krajiny i k rekultivaci odkališť.
Např. v Elektrárně Poříčí se certifikovaný stabilizát (popílek a směsi s popílkem z fluidních a granulačních kotlů smíchaný se záměsovou vodou) využívá pro tvarové úpravy krajiny na odkališti Debrné. Na odkališti dochází k uzavírání původních naplavených vrstev a k tvarování krajiny s následnou biologickou rekultivaci, což v tomto případě znamená krycí travní porost s postupným řízeným vytvářením remízků s místně přirozenými náletovými dřevinami a keři. Vedlejší energetické produkty se samozřejmě využívají také pro stavební účely a dále pro vyplňování vytěžených důlních prostor.
V Teplárně Dvůr Králové se certifikovaný popílek, škvára a struska z granulačního kotle a z roštových kotlů využívají pro stavbu hrází na odkališti.

Popílky filtrují odpadní vodu
Některé popílky se používají jako účinné náplně filtrů pro čistění odpadních vod (životnost náplní je 10 – 20 let). Čištění je vysoce účinné při likvidaci patogenních bakterií, těžkých kovů a PCB. Produkt odsíření – energosádrovec – je vhodnou surovinou pro výrobu sádrokartonových desek, které se uplatňují ve stavebnictví.

Skladba a nabídka vedlejších energetických produktů v jednotlivých elektrárnách Skupiny ČEZ
Elektrárny Prunéřov – na rekultivace úložišť A II, AIII louka, Ušák, Letiště, Severní lom a Vernéřov elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit téměř 325 mil. Kč.
Elektrárny Tušimice – deponát je dopravován do vytěžených prostor k revitalizaci krajiny po důlní činnosti, certifikovaná struska bude využívána i k asanaci bývalého složiště Tušimice a samotný certifikovaný popílek je nabízen ke komerčnímu využití. V případě provozu úložiště Vysočany projevila obec Hrušovany zájem na jiném způsobu rekultivace, konkrétně na vybudování golfového hřiště. Na rekultivace úložišť Vysočany, Tušimice a Stodola elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit 201 mil. Kč.
Elektrárna Mělník – hlavní část VEP slouží především při výrobě sádrokartonových desek (energosádrovec) a dále jako surovina při výrobě stavebních hmot (popílek) a jako podkladový materiál pro stavbu silnic a zpevněných ploch (aglomerát). Mezi výrobky Elektrárny Mělník počítáme energosádrovec, popílek, aglomerát a v blízké budoucnosti i strusku. Na rekultivace úložiště Panský les elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit téměř 253 mil. Kč.
Elektrárna Tisová – v současnosti drží platné certifikáty na stabilizát z fluidního popela k vyplňování vytěžených povrchových důlních prostor, na stabilizát z popela a energosádrovce a na stabilizát z fluidního popela k užití pro zemní konstrukce a podkladové vrstvy staveb pozemních komunikací. Na rekultivace úložiště Silvestr elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit 33 mil. Kč.
Elektrárna Počerady – z energosádrovce produkuje briketovaný sádrovec, který se prodává do cementáren pro výrobu cementu, a sypaný sádrovec, který je možné použít také pro výrobu cementu a navíc probíhá testování jeho využití při výrobě průmyslových hnojiv. Dalším produktem je sádra, ze které se vyrábějí ve společném podniku s firmou KNAUF sádrokartonové desky. Dále se sádra ve velké míře přidává do omítkových směsí.
Popílek je základní surovinou pro výrobu stabilizátu a granulátu, který se využívá k rekultivaci odkaliště a dále se odváží do Mostecké uhelné, a. s., která ho využívá jako výplňkový materiál do vyuhlených šachet. Popílek v menší míře slouží i jako přísada při výrobě betonových směsí. Na rekultivace úložišť Itálie a Třískolupy elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit asi 232 mil. Kč.
Elektrárna Hodonín – vznikají zde tři druhy vedlejších energetických produktů, z toho dva certifikované. Prvním certifikovaným produktem je suchý ložový popel, který pod názvem RESAN EHO částečně nahrazuje písek a zeminu a dá se využít pro zásypy výkopů, obsypy inženýrských sítí, podkladové vrstvy komunikací, výrobu betonových směsí a jako přídavek rekultivačního substrátu.
Druhým certifikovaným produktem je stabilizát REHAS EHO a REHAS II EHO. Jde o popelovou maltu (zvlhčená popelová směs), kterou lze využít pro výstavbu hrázových těles, vyrovnávání terénních nerovností před rekultivací skládek, jako podložní materiál silnic, umělé kamenivo, přídavná směs pro výrobu cihel a podkladový materiál pod základy při stavbě domů.
Dosud necertifikovaným – i když zcela bezpečným – produktem je úletový popílek; ten je možné využít pro výrobu betonových směsí, cemento-popílkové suspence a jako přídavek do surovin k výrobě hurdisek. Na rekultivace úložiště Zbrod – skládka stabilizátu elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit ročně okolo 23 mil. Kč.
Elektrárna Chvaletice – nabízí VEP jako materiál pro základy staveb, silnic a železnic, pro úpravy krajin, terénů a stavby protizáplavových valů. Stabilizát je ukládán na složiště, kde je rozhrnován a hutněn. Nepropustnost a nízká vyluhovatelnost stabilizátu umožňuje jeho ekologické ukládání v rámci vlastního projektu „Krajinotvorba“, který vrací krajinu, zdevastovanou těžbou pyritu v Mangano-kyzových závodech ve Chvaleticích, do původní podoby. Na rekultivace úložišť elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit téměř 328 mil. Kč.
Elektrárna Ledvice – produkuje stabilizát využitelný zejména ve stavebnictví. Kromě jiného slouží i pro rekultivaci vytěženého lomu Fučík. Na rekultivace úložišť Fučík a Eleonora elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit asi 13,5 mil. Kč.
Elektrárny Poříčí – certifikovaný stabilizát se zde používá pro tvarové úpravy krajiny. Na rekultivace úložišť Debrné a Dvůr Králové elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit 49,5 mil. Kč.
Elektrárna Dětmarovice – vyprodukuje ročně cca 250 tis. tun vedlejších energetických produktů. Z tohoto množství je 80 % jemného popele, který je certifikován a ze 70 % využíván ve stavebnictví jako přísada do cementu nebo betonu. Zbytek je ukládán na úložiště jako odpad. Struska, jíž je z celkové produkce popelovin okolo 10 %, je využívána k výrobě cihel a přebytky jsou rovněž ukládány, stejně jako energosádrovec. Na rekultivace úložišť Zimný důl a Kašpárkovice I elektrárna hodlá do roku 2011 vynaložit téměř 21 mil. Kč.
Energetika Vítkovice – držitel certifikátu pro využití popílku a škváry ke stavebním účelům. Hydrosměs je čerpána do popílkových nádrží mimo areál teplárny a po odvodnění je popílek těžen a využíván odběrateli k rekultivační činnosti nebo ukládán do odvalu.

Vedlejší energetické produkty nahrazují přírodní suroviny, snižují jejich těžbu a tím přispívají ke zmírňování ekologického zatížení krajiny.
Díky domácímu i zahraničnímu boomu ve stavebnictví se VEP stávají stále zajímavějším obchodním artiklem. Veškeré aktivity související kolem obchodu s VEP v současnosti v rámci Skupiny ČEZ řeší společnost ČEZ Energetické produkty.
Hlavními odběrateli VEP jsou stavební společnosti a výrobci stavebních hmot (cementárny a betonárky). Cílovým záměrem ČEZ Energetické produkty je postupné rozšíření nabídky služeb pro všechny klasické elektrárny ve Skupině ČEZ a maximální využití současné konjunktury ve stavebnictví a s tím spojený růst prodeje VEP.
 

Co je co?

Stabilizáty – směsi popílku, vápna a vody. V menší míře v nich může být i struska a energosádrovec. Podle množství vápna se rozlišují stabilizáty pro různé využití. Pro komunikace a zpevněné plochy musí obsahovat minimálně dvě procenta vápna. Pro rekultivace je to minimálně jedno procento.
Granulát – má stejné složení jako stabilizáty, ovšem obsah vápna může být od 0 do 1 procenta. Používá se při zavážení vytěžených prostor po důlní činnosti.
Deponát – je granulát bez vápna. Slouží ke stejnému účelu jako granulát.
 

Autor:

Martin Schreier
ČEZ, a. s.
E-mail: martin.schreier@cez.cz
 

Zdroj: OF 4/2010