Více času na podstatné

Příjem Žádostí o dotace z OP Rybářství v 10. kole se prodlužuje do 27. června 2011

17.06.2011 06:42

V rámci desátého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 žadatelé předkládají Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla). Ministerstvo zemědělství má zájem, aby Český rybářský svaz (dále jen „ČRS“) vysazoval úhoře do revírů na vodních tocích a ČR tak plnila svůj závazek vůči EK dle schváleného Plánu managementu úhoře. MZe prodlužuje příjem Žádostí o dotaci na základě upozornění ČRS, že podání všech Žádostí o dotaci v 10. kole přes Portál farmáře bude vyžadovat více času. Příjem žádostí z Operačního programu Rybářství v 10. kole se prodlužuje do 27. 6.
2011 do 13 hodin.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství