Více času na podstatné

Návrh nařízení vlády o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

08.08.2016 13:30

Do mezirezortního připomínkového řízení byl předložen návrh novely nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Důvodem je zajištění implementace novely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Konkrétně se jedná o směrnici Komise v přenesené pravomoci 2015/863/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek.

 

Stávající nařízení vlády upravuje podmínky uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh z hlediska omezení používání některých nebezpečných látek (olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE). Směrnicí 2015/863/EU se výčet omezovaných nebezpečných látek rozšiřuje o  4 nové látky:

  • Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)
  • Benzyl butyl ftalát (BBP)
  • Dibutyl ftalát (DBP)
  • Diisobutyl-ftalát (DIBP).

 

Účinnost rozšíření výčtu a tím omezení používání výše uvedených látek je stanovena až ke dni 22. 7. 2019. Současně je stanoveno přechodné období pro dvě skupiny elektrozařízení (zdravotnické prostředky a monitorovací řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů), přičemž omezení používání 4 nových látek se na ně vztahuje až od 22. 7. 2021. Dále je předmětem směrnice 2015/863/EU výjimka z používání 4 nových látek pro kabely a náhradní díly pro opravy elektrozařízení uvedených na trh 22. 7. 2019 a elektrozařízení ze dvou výše jmenovaných skupin, která byla uvedena na trh před 22. 7. 2021. Termín připomínek je do 29.8.2016.

 

Ke stažení: