Více času na podstatné

Připomínkové řízení - novela NV 61/2003 Sb.

14.09.2010 09:28

V rámci připomínkového řízení se můžete vyjádřit k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Termín připomínke je stanoven na 30.9.2010. Potřebné informace naleznete ZDE

 

Cíle novely:

1) zajištění monitorování N-NH4+ a zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

2) provedení zákona o vodách (§ 15a), resp. nastavení jasných pravidel pro stanovení kategorie ČOV, které budou podléhat ohlášení vodoprávního úřadu

3) transpozice výše uvedených směrnic. Sjednocení statistického vyhodnocování jakosti povrchových vod v ČR a EU

4) zajištění souladu se Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 2000/76/ES o spalování odpadů

5) Příloha č. 7 – Nejlepší dostupné technologie (BAT) v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití