Více času na podstatné

Připomínkové řízení - novela vyhlášky č. 337/2010 Sb. těkavé organické látky (VOC)

07.07.2011 09:01

Název předpisu: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Termín připomínek: 12. 7. 2011

Komentář: Stávající znění některých ustanovení zmíněné vyhlášky plně neodpovídá požadavkům na transpozici příslušných směrnic Evropské unie do legislativy České republiky. Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je odstranění nedostatků ve stávajícím znění vyhlášky a dosažení souladu mezi evropskou legislativou a legislativou ČR v oblasti ochrany ovzduší a odvrácení rizika zahájení procesu infringementu ze strany Evropské komise. V případě novely vyhlášky č. 337/2010 Sb. jde o návrh právního předpisu, jehož obsahem jsou pouze změny technického charakteru, jež nemají žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu (nevzniká zde dopad na žádnou cílovou skupinu ani oblast). Návrh vyhlášky je stručný a spíše technický, doplňuje do vyhlášky č. 337/2010 Sb. tři body ze směrnice 2008/112, jejichž platnost je stanovena až ode dne 1. června 2015, přesto však již nyní musí být promítnuty do vnitrostátní legislativy. Těmito body se do vyhlášky doplňuje zejména dělení těkavých organických látek pro účely vyhlášky nejen podle vět označujících specifickou rizikovost (tzv. R-věty), ale také podle nových standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H-věty).

Dokumenty ke stažení:

Důvodová zpráva

Materiál

Příloha k materiálu